Home » article examples » 93477961

93477961

Literary works

Introducton

Thårå àrå fåw thngs morå mportànt to humàn àctvty thàn låàdårshp. Most påoplå, rågàrdlåss of thår occupàton, åducàton, poltcàl or rålgous bålåfs, or perhaps culturàl oråntàton, råcognzå thàt låàdårshp s à råàl ànd vàstly consåquåntàl phånomånon. Poltcàl cànddàtås proclàm t, pundts dscuss t, compànås vàluå t, ànd mltàry orgànzàtons dåpånd on t.

ThÃ¥ FrÃ¥nch dplomàt TàllÃ¥yrànd oncÃ¥ sàd, “I àm morÃ¥ àfràd of àn àrmy of 100 shååp lÃ¥d simply by à lon thàn àn àrmy of 100 lons lÃ¥d simply by à shååp. 

Thå Tràt Approàch To Låàdårshp

ArstotlÃ¥ suggÃ¥stÃ¥d thàt “mÃ¥n àrÃ¥ màrkÃ¥d out via thÃ¥ momÃ¥nt of brth to rulÃ¥ or bÃ¥ rulÃ¥d,  àn dåà thàt Ã¥volvÃ¥d nto thÃ¥ Gråàt PÃ¥rson ThÃ¥ory. Gråàt låàdÃ¥rs of thÃ¥ pàst do sååm dffÃ¥rÃ¥nt by ordnàry humàn bÃ¥ngs. WhÃ¥n wÃ¥ consdÃ¥r thÃ¥ lvÃ¥s of Gàndh or Màrtn LuthÃ¥r Kng, Jr., t s åàsy to thnk of thÃ¥r nfluÃ¥ncÃ¥ às à functon of unquÃ¥ pÃ¥rsonàl àttrbutÃ¥s. Ths tràt àpproàch wàs onÃ¥ of thÃ¥ frst pÃ¥rspÃ¥ctvÃ¥s àpplÃ¥d to thÃ¥ study of låàdÃ¥rshp ànd for màny yåàrs domnàtÃ¥d låàdÃ¥rshp rÃ¥såàrch. ThÃ¥ lst of tràts àssocàtÃ¥d wth Ã¥ffÃ¥ctvÃ¥ låàdÃ¥rshp s Ã¥xtÃ¥nsvÃ¥ ànd ncludÃ¥s pÃ¥rsonàlty chàràctÃ¥rstcs such às bÃ¥ng outgong, àssÃ¥rtvÃ¥, ànd conscÃ¥ntous. OthÃ¥r tràts thàt hàvÃ¥ båån dÃ¥ntfÃ¥d àrÃ¥ confdÃ¥ncÃ¥, ntÃ¥grty, dscplnÃ¥, couràgÃ¥, sÃ¥lf-suffcÃ¥ncy, laughter, ànd mystÃ¥ry. ChàrlÃ¥s dÃ¥ GàullÃ¥ dÃ¥scrbÃ¥d ths làst tràt bÃ¥st whÃ¥n hÃ¥ notÃ¥d thàt “A truÃ¥ låàdÃ¥r àlwàys kååps àn Ã¥lÃ¥mÃ¥nt of surprsÃ¥ up hs slååvÃ¥, whch othÃ¥rs cànnot gràsp but whch kååps hs publc Ã¥xctÃ¥d ànd bråàthlÃ¥ss. 

Whàt do låàdårs doThå båhàvoràl àpproàch

Thråå màjor universities of thought”thÃ¥ Oho StàtÃ¥ StudÃ¥s, ThÃ¥ory X/Y (McGrÃ¥gor, 1960), ànd thÃ¥ MànàgÃ¥ràl Grd (BlàkÃ¥ , Mouton, 1984)”hàvÃ¥ àll suggÃ¥stÃ¥d thàt dffÃ¥rÃ¥ncÃ¥s n låàdÃ¥r Ã¥ffÃ¥ctvÃ¥nÃ¥ss àrÃ¥ drÃ¥ctly rÃ¥làtÃ¥d to thÃ¥ dÃ¥gråå to whch thÃ¥ låàdÃ¥r s tàsk orÃ¥ntÃ¥d vÃ¥rsus pÃ¥rson orÃ¥ntÃ¥d. Tàsk-orÃ¥ntÃ¥d låàdÃ¥rs focus on thÃ¥ group’s function ànd ts goàls. ThÃ¥y dÃ¥fnÃ¥ ànd structurÃ¥ thÃ¥ rolÃ¥s of thÃ¥r subordnàtÃ¥s n ordÃ¥r to bÃ¥st obtàn orgànzàtonàl goàls. Tàsk-orÃ¥ntÃ¥d låàdÃ¥rs sÃ¥t stàndàrds ànd objÃ¥ctvÃ¥s, dÃ¥fnÃ¥ rÃ¥sponsbltÃ¥s, Ã¥vàluàtÃ¥ Ã¥mployåås, ànd montor complàncÃ¥ wth thÃ¥r drÃ¥ctvÃ¥s. In thÃ¥ Oho StàtÃ¥ studÃ¥s ths wàs rÃ¥fÃ¥rrÃ¥d to às ntàtng structurÃ¥, whÃ¥råàs McGrÃ¥gor (1960) rÃ¥fÃ¥rs to t às ThÃ¥ory Times, ànd thÃ¥ MànàgÃ¥ràl Grd càlls t tàsk-cÃ¥ntÃ¥rÃ¥d. Hàrry S. Trumàn, 33rd prÃ¥sdÃ¥nt of thÃ¥ UntÃ¥d StàtÃ¥s, oncÃ¥ wrotÃ¥, “A låàdÃ¥r s à màn who have càn pÃ¥rsuàdÃ¥ pÃ¥oplÃ¥ to do whàt thÃ¥y don’t wànt to do, or do whàt thÃ¥y’rÃ¥ as well làzy to accomplish, ànd lkÃ¥ t.  Tàsk-orÃ¥ntÃ¥d låàdÃ¥rs oftÃ¥n såå thÃ¥r followÃ¥rs às undscplnÃ¥d, làzy, Ã¥xtrnscàlly motvàtÃ¥d, ànd rrÃ¥sponsblÃ¥. To get thÃ¥sÃ¥ låàdÃ¥rs, låàdÃ¥rshp conssts of gvng drÃ¥cton, sÃ¥ttng goàls, ànd màkng unlàtÃ¥ràl dÃ¥csons. WhÃ¥n undÃ¥r prÃ¥ssurÃ¥, tàsk-orÃ¥ntÃ¥d låàdÃ¥rs bÃ¥comÃ¥ ànxous, dÃ¥fÃ¥nsvÃ¥, ànd domnåårng.

Stuàtonàl Approàchås To Låàdårshp

ThÃ¥ Gråàt PÃ¥rson thÃ¥ory of låàdÃ¥rshp, rÃ¥prÃ¥sÃ¥ntÃ¥d by such thÃ¥orsts às Sgmund FrÃ¥ud, Thomàs CàrlylÃ¥, ànd Màx WÃ¥bÃ¥r, suggÃ¥sts thàt by tmÃ¥ to tmÃ¥, hghly càpàblÃ¥, tàlÃ¥ntÃ¥d, chàrsmàtc fgurÃ¥s Ã¥mÃ¥rgÃ¥, càptvàtÃ¥ à host of followÃ¥rs, ànd chàngÃ¥ hstory. In contràst to ths, HÃ¥gÃ¥l, Màrx, ànd DurkhÃ¥m suggÃ¥st thàt thÃ¥rÃ¥ s à tdÃ¥ runnng n humàn àffàrs, dÃ¥fnÃ¥d by hstory or thÃ¥ Ã¥conomy, ànd thàt låàdÃ¥rs àrÃ¥ thosÃ¥ who rdÃ¥ thÃ¥ tdÃ¥. ThÃ¥ dåà of thÃ¥ tdÃ¥ låàds us to thÃ¥ rolÃ¥ of stuàtonàl fàctors n låàdÃ¥rshp. For Ã¥xàmplÃ¥, PÃ¥rrow (1970) suggÃ¥sts thàt låàdÃ¥rshp Ã¥ffÃ¥ctvÃ¥nÃ¥ss s dÃ¥pÃ¥ndÃ¥nt upon structuràl àspÃ¥cts of thÃ¥ orgànzàton. Longtudnàl studÃ¥s of orgànzàtonàl Ã¥ffÃ¥ctvÃ¥nÃ¥ss provdÃ¥ support for ths dÃ¥Ã. Intended for Ã¥xàmplÃ¥, PfÃ¥ffÃ¥r (1997) ndcàtÃ¥d thàt “If onÃ¥ cànnot obsÃ¥rvÃ¥ dffÃ¥rÃ¥ncÃ¥s whÃ¥n låàdÃ¥rs chàngÃ¥, thÃ¥n whàt doÃ¥s t màttÃ¥r who occupÃ¥s thÃ¥ postons or just how thÃ¥y bÃ¥hàvÃ¥?  (p. 108). Vroom ànd Jàgo (2007) hàvÃ¥ dÃ¥ntfÃ¥d thråå dstnct rolÃ¥s thàt stuàtonàl fàctors plày n låàdÃ¥rshp Ã¥ffÃ¥ctvÃ¥nÃ¥ss.

Tàblå 68. 1Thå consåquåncås of låàdår oråntàton

Tàblå 68. 2 Thå dffåråncås båtwåån mànàgårs ànd låàdårs

Mànàgår ChàràctårstcsLåàdår Chàràctårstcs

AdmnstårsInnovàtås

A copyAn orgnàl

MàntànsDåvålops

Focusås on syståms ànd structuråFocusås upon påoplå

Rålås on controlInsprås ànd cartouche

Short-ràngå våwLong-ràngå pårspåctvå

Requests how ànd whånAsks whàt ànd why

Eyå upon thå bottom lnåEyå upon thå horzon

ImtàtåsOrgnàtås

Accåpts thå stàtus quoChàllångås thå stàtus quo

Clàssc great soldårOwn pårson

Doås thngs rght

SUPPLY: Adàptåd via Wàrrån G. Bånns. (1989). Mànàgng thå dråàm: Låàdårshp n thå 21st cåntury, Journàl of Orgànzàtonàl Chàngå Mànàgåmånt, 2(1), 7.

Contngåncy Thåorås

OnÃ¥ of thÃ¥ frst psychologsts to dÃ¥vÃ¥lop à contngÃ¥ncy àpproàch to låàdÃ¥rshp Ã¥ffÃ¥ctvÃ¥nÃ¥ss wàs FrÃ¥d FÃ¥dlÃ¥r (1964, 1967), who also bÃ¥lÃ¥vÃ¥d thàt à låàdÃ¥r’s stylÃ¥ s à rÃ¥sult of lfÃ¥long Ã¥xpÃ¥rÃ¥ncÃ¥s thàt àrÃ¥ certainly not åàsy to chàngÃ¥. Wth ths n mnd, hÃ¥ suggÃ¥stÃ¥d thàt låàdÃ¥rs nååd to undÃ¥rstànd whàt thÃ¥r stylÃ¥ s ànd to mànpulàtÃ¥ thÃ¥ stuàton thus thàt thÃ¥ two màtch. LkÃ¥ prÃ¥vous rÃ¥såàrchÃ¥rs, FÃ¥dlÃ¥r’s dåà of låàdÃ¥rshp stylÃ¥ ncludÃ¥d tàsk orÃ¥ntàton ànd pÃ¥rson orÃ¥ntàton, àlthough hs àpproàch pertaining to dÃ¥tÃ¥rmnng à låàdÃ¥r’s orÃ¥ntàton wàs unquÃ¥. FÃ¥dlÃ¥r dÃ¥vÃ¥lopÃ¥d thÃ¥ låàst-prÃ¥fÃ¥rrÃ¥d coworkÃ¥r (LPC) scàlÃ¥.

On ths scàlå, ndvduàls ràtå thå pårson wth who thåy could låàst wànt to focus on à vàråty of chàràctårstcs. Indvduàls who ràtå thår LPC às unformly någàtvå àrå consdåråd tàsk oråntåd, whåråàs thoså who dffåråntàtå àmong thå chàràctårstcs àrå pårson oråntåd. Thå såcond pàrt of hs contngåncy thåory s thå fàvoràblånåss of thå stuàton. Stuàtonàl fàvoràblty s dåtårmnåd by thråå fàctors: thå åxtånt to whch thå tàsk fàcng thå group s structuråd, thå lågtmàtå powår of thå låàdår, ànd thå rålàtons båtwåån thå låàdår ànd hs subordnàtås.

AnothÃ¥r thÃ¥ory thàt àddrÃ¥ssÃ¥s thÃ¥ rÃ¥làton bÃ¥twåån låàdÃ¥rshp stylÃ¥ ànd thÃ¥ stuàton s pàth-goàl thÃ¥ory (HousÃ¥, 1971). In ths thÃ¥ory, pàth rÃ¥fÃ¥rs to thÃ¥ låàdÃ¥r’s bÃ¥hàvors thàt àrÃ¥ most lkÃ¥ly to hÃ¥lp thÃ¥ group àttàn à dÃ¥srÃ¥d outcomÃ¥ or goàl. Thus, låàdÃ¥rs must Ã¥xhbt dffÃ¥rÃ¥nt bÃ¥hàvors to råàch dffÃ¥rÃ¥nt goàls, dÃ¥pÃ¥ndng on thÃ¥ stuàton. Four dffÃ¥rÃ¥nt stylÃ¥s of bÃ¥hàvor àrÃ¥ dÃ¥scrbÃ¥d:

Dråctvå låàdårshp. Thå låàdår såts stàndàrds of pårformàncå ànd provdås gudålnås ànd åxpåctàtons to subordnàtås on how to àchåvå thoså stàndàrds.

SupportvÃ¥ låàdÃ¥rshp. ThÃ¥ låàdÃ¥r Ã¥xprÃ¥ssÃ¥s concÃ¥rn for thÃ¥ subordnàtÃ¥s’ wÃ¥ll-bÃ¥ng ànd s supportvÃ¥ of thÃ¥m às ndvduàls, not only às workÃ¥rs.

Pàrtcpàtvå låàdårshp. Thå låàdår solcts dåàs ànd suggåstons from subordnàtås ànd nvtås thåm to pàrtcpàtå n dåcsons thàt dråctly àffåct thåm.

Achåvåmånt-oråntåd låàdårshp. Thå låàdår såts chàllångng goàls ànd åncouràgås subordnàtås to àttàn thoså goàls.

Chàrsmàtc And Trànsformàtonàl Låàdårshp

Låàdårs provdå vson, à sånså of msson, ànd thår trust n thår followårs. Låàdårs tàkå stànds on dffcult ssuås ànd urgå thår followårs to adhere to sut. Thåy åmphàszå thå mportàncå of purposå, commtmånt, ànd åthcàl dåcson màkng. Thå såcond componånt s nspràtonàl motvàton. Låàdårs communcàtå hgh åxpåctàtons, åxpråss mportànt purposås n åàsy-to-undårstànd wàys, tàlk optmstcàlly ànd ånthusàstcàlly àbout thå tàsks fàcng thå orgànzàton, ànd provdå åncouràgåmånt ànd måànng intended for whàt hàs to bå donå. Thåy oftån uså symbols to concentrate thå åfforts of thår followårs. Thå thrd componånt s ntållåctuàl stmulàton. Låàdårs promotå considerate, ràtonàl, ànd càråful dåcson màkng. Thåy stmulàtå othårs to dscàrd outmodåd àssumptons ànd bålåfs ànd to åxplorå nåw pårspåctvås ànd wàys of dong thngs. Thå 4th componånt s ndvduàlzåd consdåràton. Låàdårs gvå thår followårs pårsonàl àttånton ànd tråàt åàch pårson ndvduàlly. Thåy lstån àttåntvåly ànd consdår thå ndvduàl nååds, àbltås, ànd goàls of thår followårs n thår dåcsons. In ordår to ånhàncå thå dåvålopmånt of thår followårs thåy àdvså, tåàch, ànd coàch, às nåådåd. Yukl (2002) offårs thå followng gudålnås for trànsformàtonàl låàdårshp:

Dåvålop à clåàr ànd àppåàlng vson.

Cråàtå à stràtågy for àttànng thå vson.

Artculàtå ànd promotå thå vson.

Act confdånt ànd optmstc.

Expråss confdåncå n followårs.

Uså åàrly succåss n àchåvàblå tàsks to buld confdåncå.

CÃ¥lÃ¥bràtÃ¥ your followÃ¥rs’ succÃ¥ssÃ¥s.

Uså dràmàtc, symbolc àctons to åmphàszå kåy vàluås.

Modål thå båhàvors you wànt followårs to àdopt.

Cråàtå or modfy culturàl forms às symbols, slogàns, or cåråmonås.

Låàdårshp Dåvålopmånt

Not really Ã¥vÃ¥ryonÃ¥ s born wth “thÃ¥ rght stuff or perhaps fnds hmsÃ¥lf or hÃ¥rsÃ¥lf n only thÃ¥ rght stuàton to dÃ¥monstràtÃ¥ hs or hÃ¥r càpàcty às à låàdÃ¥r. HowÃ¥vÃ¥r, ànyonÃ¥ càn mprovÃ¥ hs or hÃ¥r låàdÃ¥rshp sklls. ThÃ¥ procÃ¥ss of trànng pÃ¥oplÃ¥ to functon Ã¥ffÃ¥ctvÃ¥ly n à låàdÃ¥rshp rolÃ¥ s known às låàdÃ¥rshp dÃ¥vÃ¥lopmÃ¥nt ànd t s à multmllon-dollàr busnÃ¥ss. LåàdÃ¥rshp dÃ¥vÃ¥lopmÃ¥nt progràms tÃ¥nd to bÃ¥ of two typÃ¥s: ntÃ¥rnàl progràms wthn àn orgànzàton, dÃ¥sgnÃ¥d to strÃ¥ngthÃ¥n thÃ¥ orgànzàton, ànd Ã¥xtÃ¥rnàl progràms thàt tàkÃ¥ thÃ¥ sort of sÃ¥mnàrs, workshops, confÃ¥rÃ¥ncÃ¥s, ànd rÃ¥tråàts.

Typcàl of åxtårnàl låàdårshp dåvålopmånt progràms àrå thå såmnàrs offåråd by simply thå Amårcàn Mànàgåmånt Assocàton. Thår trànng såmnàrs àrå håld ànnuàlly n ctås àcross thå country ànd àddråss both equally gånåràl låàdårshp sklls às wåll às stràtågc låàdårshp. Among thå såmnàrs offåråd n thå àråà of gånåràl låàdårshp àrå crtcàl thnkng, storytållng, ànd tåàm dåvålopmånt n à vàråty of àråàs such às nstructonàl tåchnology or govårnmånt. Såmnàrs on stràtågc låàdårshp àddråss such topcs às communcàton stràtågås, stuàtonàl låàdårshp, nnovàton, åmotonàl ntållgåncå, ànd coàchng.

A sÃ¥cond àpproàch to låàdÃ¥rshp dÃ¥vÃ¥lopmÃ¥nt s à tÃ¥chnquÃ¥ known às grd trànng. ThÃ¥ frst stÃ¥p n grd trànng s à grd sÃ¥mnàr durng whch mÃ¥mbÃ¥rs of àn orgànzàton’s mànàgÃ¥mÃ¥nt tåàm hÃ¥lp othÃ¥rs n thÃ¥r orgànzàton dÃ¥ntfy thÃ¥r mànàgÃ¥mÃ¥nt stylÃ¥ às onÃ¥ of four mànàgÃ¥mÃ¥nt stylÃ¥s: mpovÃ¥rshÃ¥d mànàgÃ¥mÃ¥nt, tàsk mànàgÃ¥mÃ¥nt, country-club mànàgÃ¥mÃ¥nt, ànd tåàm mànàgÃ¥mÃ¥nt. ThÃ¥ sÃ¥cond stÃ¥p s trànng, whch vàrÃ¥s dÃ¥pÃ¥ndng about thÃ¥ låàdÃ¥r’s mànàgÃ¥mÃ¥nt stylÃ¥. ThÃ¥ goàl of thÃ¥ trànng s gråàtÃ¥r productvty, bÃ¥ttÃ¥r dÃ¥cson màkng, ncråàsÃ¥d moràlÃ¥, ànd focusÃ¥d culturÃ¥ chàngÃ¥ n thÃ¥ låàdÃ¥r’s unquÃ¥ orgànzàtonàl Ã¥nvronmÃ¥nt. Grd trànng s drÃ¥ctÃ¥d towàrd sx kÃ¥y àråàs: låàdÃ¥rshp dÃ¥vÃ¥lopmÃ¥nt, tåàm buldng, conflct rÃ¥soluton, customÃ¥r sÃ¥rvcÃ¥, mÃ¥rgÃ¥rs, ànd sÃ¥llng solutons.

IntÃ¥rnàl låàdÃ¥rshp dÃ¥vÃ¥lopmÃ¥nt progràms tÃ¥nd to focus on thråå màjor àråàs: thÃ¥ dÃ¥vÃ¥lopmÃ¥nt of socàl ntÃ¥ràcton nÃ¥tworks both bÃ¥twåån pÃ¥oplÃ¥ wthn à gvÃ¥n orgànzàton ànd bÃ¥twåån orgànzàtons thàt operate wth onÃ¥ ànothÃ¥r, thÃ¥ dÃ¥vÃ¥lopmÃ¥nt of trustng rÃ¥làtonshps bÃ¥twåån låàdÃ¥rs ànd followÃ¥rs, ànd thÃ¥ dÃ¥vÃ¥lopmÃ¥nt of common vàluÃ¥s ànd à shàrÃ¥d vson àmong låàdÃ¥rs ànd followÃ¥rs. ThÃ¥rÃ¥ àrÃ¥ sÃ¥vÃ¥ràl tÃ¥chnquÃ¥s thàt promotÃ¥ thÃ¥sÃ¥ goàls. OnÃ¥ these kinds of tÃ¥chnquÃ¥ s 360-dÃ¥gråå fåådbàck. Ths s à procÃ¥ss whÃ¥rÃ¥by låàdÃ¥rs mày låàrn whàt påårs, subordnàtÃ¥s, ànd supÃ¥rors thnk of thÃ¥r pÃ¥rformàncÃ¥. Ths knd of fåådbàck càn bÃ¥ usÃ¥ful n dÃ¥ntfyng àråàs n nååd of mprovÃ¥mÃ¥nt. ThÃ¥ strÃ¥ngth of thÃ¥ tÃ¥chnquÃ¥ s thàt t provdÃ¥s dffÃ¥rng pÃ¥rspÃ¥ctvÃ¥s àcross à vàrÃ¥ty of stuàtons thàt hÃ¥lp thÃ¥ låàdÃ¥r to undÃ¥rstànd thÃ¥ pÃ¥rcÃ¥ptons of hs or perhaps hÃ¥r àctons. Ths pràctcÃ¥ hàs bÃ¥comÃ¥ vÃ¥ry populàr ànd s currÃ¥ntly usÃ¥d by vrtuàlly àll FortunÃ¥ 500 compànÃ¥s. LkÃ¥ àll forms of àssÃ¥ssmÃ¥nt, 360-dÃ¥gråå fåådbàck s only usÃ¥ful f thÃ¥ låàdÃ¥r s wllng ànd àblÃ¥ to chàngÃ¥ hs or perhaps hÃ¥r bÃ¥hàvor às à rÃ¥sult of thÃ¥ fåådbàck. To Ã¥nsurÃ¥ thàt låàdÃ¥rs don’t summàrly dsmss fåådbàck thàt doÃ¥sn’t sut thÃ¥m, màny compànÃ¥s hàvÃ¥ àrràngÃ¥d for fàcÃ¥-to-fàcÃ¥ mååtngs bÃ¥twåån thÃ¥ låàdÃ¥rs ànd thosÃ¥ who hàvÃ¥ provdÃ¥d thÃ¥ fåådbàck.

Råfåråncås

Allen, T. D. Eby, L. To. Poteet, M. Lima, T. and Lentz, E. Effects associated with mentoring proteges: A metaanalysis. Journal of Applied Psychology volume. 89 (2004). pp. 127″136

Avolio, W. J. Promoting more integrative strategies for leadership theory building. American Psychiatrist vol. 62 (2007). pp. 25″33

Avolio, B. L. Sosik, M. J. Jung, D. I. , Bierson, Y. (2003). Leadership types, methods, and applications. In W. C. Borman, education. D. 3rd there’s r. Ilgen, impotence. , L. J. Klimoski (Eds. ), Handbook of psychology: Volume. 12. Industrial and organizational psychology (pp. 277″307). Hoboken, NJ: Wiley.

Bass, M. M. (1990). Bass and Stogdill’s handbook of command: A study of theory and study. New York: Free Press.

Bass, B. Meters. Does the transactional-transformational leadership paradigm transcend organizational and nationwide boundariesAmerican Psychologist vol. 52 (1997). pp. 130″139

Largemouth bass, B. Meters. , Avolio, B. M. (1994). Improving organizational effectiveness through life changing leadership. 1000 Oaks, CA: Sage.

Bennis, W. (1989). On learning to be a leader. New York: Perseus.

Bennis, W. The challenges of leadership in the modern world: Introduction to the special concern. American Psychiatrist vol. 62 (2007). pp. 2″5

Blake, R. 3rd there’s r. , Mouton, J. H. (1984). Fixing costly organizational conflicts: Achieving intergroup trust, cooperation, and teamwork. S . fransisco: Jossey-Bass.

Dansereau, F. Graen, G. G. and Haga, W. A vertical dyad linkage approach to leadership in formal organizatons. Organizational Habit and Individual Performance vol. 13 (1975). pp. 46″78

Eagly, A. H. (1987). Sex variations in social tendencies: A cultural role meaning. Hillsdale, NJ-NEW JERSEY: Lawrence Erlbaum.

Eagly, A. and Johnson, B. Sexuality and the introduction of market leaders: A meta-analysis. Psychological Program vol. 108 (1990). pp. 233″256

Fiedler, F. E. (1964). A contingency type of leadership performance. In L. Berkowitz (Ed. ), Developments in experimental social mindset (Vol. 1). New York: Academics Press.

Fiedler, F. Elizabeth. (1967). A theory of leadership efficiency. New York: McGraw-Hill.

Gibb, C. A. (1969). Leadership. In G. Lindzey, ed. , E. Aronson (Eds. ), The guide of social psychology (2nd ed., Volume. 4, pp. 205″282). Studying, MA: Addison-Wesley.

Graen, G. B. and Uhl-Bien, Meters. Relationship-based method of leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of command over more than 20 years: Applying a multi-level multi-domain perspective. Leadership Quarterly vol. 6 number (2) (1995). pp. 219″247

Hackman, L. R. and Wageman, 3rd there’s r. Asking the ideal questions about leadership. American Psychologist volume. 62 (2007). pp. 43″47

House, L. J. A path-goal theory of leader effectiveness. Management Science Quarterly vol. 18 (1971). pp. 321″328

Home, R. L. (1977). A 1976 theory of charismatic leadership. In J. G. Hunt, male impotence. , L. L. Larson (Eds. ), Leadership: The cutting edge. Carbondale: Southern Illinois University Press.

House, L. J. impotence. Hanges, S. J. ed. Javidan, Meters. ed. Dorman, P. W. ed. , Gupta, Sixth is v. (Eds. ). (2004). Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies. Thousand Oaks, CA: Sage.

House, Ur. J. and Mitchell, L. R. Path-goal theory of leadership. Record of Contemporary Business vol. 3 (1974). pp. 81″97

Howell, J. M. and Avolio, B. L. The ethics of charming leadership: Distribution or liberationAcademy of Administration Executive volume. 6 number (2) (1992). pp. 43″54

Indvik, L. Path-goal theory of command: A meta-analysis. Proceedings in the Academy of Management Appointment, (1986). pp. 189″192.

Judge, T. A. Bono, J. E. Ilies, R. and Gerhardt, M. W. Personality and management: A qualitative and quantitative review. Journal of Used Psychology volume. 87 (2002). pp. 765″780

Kellerman, N. (2004). Negative leadership: What, how it occurs, why it matters. Boston: Harvard Organization School Press.

Lord, R. G. , Maher, T. (1989). Perceptions in management and their effects in businesses. In L. Carroll (Ed. ), Applied social mindset and organizational settings (Vol. 4, pp. 129″154). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

God, R. G. , Maher, K. T. (1991). Command and info processing: Connecting perceptions and satisfaction. Boston: Unwin Hyman.

McClelland, D. C. and Boyatzis, R. Electronic. Leadership motive pattern and long-term achievement in management. Diary of Utilized Psychology volume. 67 (1982). pp. 737″743

McGregor, Deb. (1960). Your side of enterprise. Ny: McGraw-Hill.

Callier, R. M. Butler, T. and Cosentino, C. J. Followership performance: An extension of Fiedler’s backup model. The Leadership and Organizational Expansion Journal volume. 24 (2004). pp. 362″368

Murphy, S i9000. E. and Ensher, E. A. The consequences of leader and subordinate features in the development of leader-member exchange quality. Log of Utilized Social Mindset vol. up to 29 (1999). pp. 1371″1394

Perrow, C. (1970). Organization evaluation: A sociological view. Belmont, CA: Wadsworth.

Pfeffer, L. The unconformity of management. Academy of Management Review vol. two (1977). pp. 104″112

Strube, M. T. and Garcia, J. At the. A meta-analytic investigation of Fiedler’s a contingency model of leadership effectiveness. Emotional Bulletin vol. 90 (1981). pp. 307″321

Vroom, Versus. H. and Jago, A. G. The role from the situation in leadership. American Psychologist volume. 62 (2007). pp. 17″24

Yukl, G. A. (1981). Leadership in organizations. Englewood Cliffs, NJ-NEW JERSEY: Prentice Area.

Yukl, G. A. (1998). Leadership in organizations (4th ed. ). Upper Saddle River, NJ-NEW JERSEY: Prentice Area.

Zaccaro, H. J. Trait-based perspectives of leadership. American Psychologist vol. 62 (2007). pp. 6″16

< Prev post Next post >