Home » dissertation examples » 98461212

98461212

string(193) ‘ Kementerian Pelajaran Malaysia menganggap ICT sebagai suatu oru?e yang dapat merevolusikan pembelajaran, memperkayakan kurikulum, memperkembangkan pedagogi dan meningkatkan penguasaan pelajar\. ‘

PENDAHULUAN

1 . one particular PENGENALAN

Malaysia berusaha menerapkan Teknologi Maklumat dan Kontak ( ICT ) dalam pelbagai bidang seperti perniagaan, industri, kontak dan kemampuan untuk mengembang dan mengekalkan kemajuan negeri ke arah sains lalu teknologi berlandaskan Wawasan 2020. Pada tahun 2001, kerajaan telah mewartakan k-Ekonomi Expert Plan.

Ekoran itu, hasrat k-Ekonomi Learn Plan dimanifestasikan dalam bentuk reformasi sistem pendidikan Malaysia dan lahirnya pelbagai cara untuk menambahkan penggunaan ICT seperti press elektronik berbentuk e-book serta e-Learning bagi menggantikan multimedia pengajaran dan pembelajaran ( P , A, G ) yang konvensional ( Chan, 2002 ).

Pengajaran berbantukan ICT melalui penerokaan sumber digital boleh membantu meningkatkan minat pelajar dan menjadikan cara P , A, L lebih seolah-olah. Bagi menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi, liberasi, pengantarabangsaan serta perkembangan ICT pada periode ke-21, Kementerian Pelajaran Malaysia ( KPM ) memfasilitasi Pelan Induk Pembangunan Kemampuan ( PIPP ) 2006-2010 yang dapat melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan, celik ICT, berkemahiran dan berakhlak mulia. Matlamat pelan ini adalah untuk merapatkan jurang digital dengan menyediakan keentengan ICT masa lokasi serta meningkatkan kemahiran ICT dalam kalangan expert dan pelajar ( PIPP 2006-2010, 06\ ).

Meskipun pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk menambahkan pengintegrasian ICT dalam L , A, P, namun isu sejauhmana proses pendifusian memberi kesan kepada penerimaan dan pengintegrasian ICT masih dipersoalkan. Kesannya matlamat penggunaan ICT sebagai alat bantuan P , A, S untuk membolehkan penyampaian sesuatu konsep dengan berkesan serta memudahkan pemahaman Directorate pertaining to Inter-Services Intellect pengajaran oleh pelajar bukan tercapai. Dengan itu, disertasi ini bertujuan untuk mengenal pasti lalu mengkaji hubungan faktor-faktor selanjutnya diberi penekanan semasa mendifusikan sesuatu inovasi ICT dengan penerimaan guru untuk mengintegrasikan inovasi ICT tersebut dalam P , A, S.

1 . 2 LATAR BELAKANG KAJIAN

Pendifusian inovasi ialah teori tentang bagaimana sesuatu thought atau objek anyar tersebar meraih diterima oleh individu yang disasarkan ( Rogers, the year 2003 ). Teori ini diasaskan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul ‘Diffusion of Innovations ,. Konsep difusi didefinisikan sebagai satu cara yang menerangkan bagaimana sesuatu inovasi dikomunikasikan melalui pelbagai saluran press pada jangka Masa tertentu dalam sesebuah sistem sosial. Manakala pembaruan pula didefinisikan sebagai sesuatu objek, amalan atau believed yang anyar dan dicipta untuk mewujudkan keselesaan, kos efektif lalu lebih berkesan ( Rogers, 2003 ). Teori Pendifusian Inovasi Rogers menjelaskan terdapat beberapa best?ndsdel yang menyeleksi penerimaan sesuatu inovasi. Penerimaan seseorang individu terhadap pembaruan yang diperkenalkan adalah tidak sama serta boleh dipengaruhi oleh ciri-ciri peribadi serta latar belakang individu itu sendiri ( Surry , A, Ely, 2002 ).

Penubuhan Koridor Raya Multimedia system ( MSC ) dalam tahun 1996 dengan memberi penekanan pada tujuh aplikasi utama iaitu kerajaan navigation, tele-perubatan, sekolah bestari, kad pintar, marketing tanpa sempadan, kelompok penyelidikan dan pembangunan jaringan perusahaan sedunia merupakan sebahagian usaha kerajaan bagi mengukuhkan pula penggunaan ICT di Malaysia. Pada tahun 1999, kerajaan telah melancarkan plan Sekolah Bestari dengan melibatkan 88 buah sekolah dan plan ini adalah projek yang menjadi kesinambungan daripada penubuhan MSC. Selanjutnya, pada tahun 2003 kerajaan telah melaksanakan plan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik di dalam Bahasa Inggeris ( PPSMI ) bermula dengan Tahun 1, Tingkatan 1 lalu Tingkatan 6 Rendah pada seluruh negara. Beberapa muslihat pelaksanaan PPSMI ialah memfasilitasi guru dengan latihan intensif Indonesian Inggeris, Kursus Orientasi Kurikulum, peralatan teknologi maklumat, latihan penggunaan ICT serta bahan perisian.

Usaha yang diambil di dalam pelaksananan prepare PPSMI ialah menggalakkan wizard untuk menggunakan bahan pengajaran yang menggabungkan elemen multi-media seperti appear, picture, darstellung, teks lalu animasi. Elemen-elemen multimedia ini dipercayai dapat membawa perubahan dalam teknik pengajaran expert dalam bilik darjah dan menjadikan rédigée P , A, G mata pelajaran Sains, Matematik dan Kode Inggeris lebih menarik lalu berkesan ( Noor Azliza , A, Lilia, 2002 ). Dengan itu, pemakaian Multimedia pada pendidikan ialah satu keperluan dalam epoch teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi Multi-media dianggap sebagai edutainment ( education amusement ) serta Infotainment ( Information entertainment ) ( Handwerker, 2001 ). Multimedia merupakan rangsangan kepada perubahan dalam rédigée pengajaran berbanding dengan kaedah pengajaran konvensional ( Gayle , A, Uma, mil novecentos e noventa e seis ).

Pada Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mula sedar Jadi kepentingan penggunaan perisian kursus multimedia interaktif ke arah persekitaran pembelajaran dalam bilik darjah. Pengajaran dengan berbantukan perisian kursus boleh berubah menjadi panduan atau sensible man dengan maklum o?kabalys secara interaktif daripada sebatas berfungsi sebagai pembekal maklumat asas serta pemahaman sahaja ( Shelter, Cheung, , A, Chen, 2005 ). Dengan hadirnya teknologi multi-media kemungkinan akan wujud sekolah Mayan serta sekolah planetary bagi aplikasi jarak jauh ( Saade , A, Bahli, june 2006 ).

Mata pelajaran Matematik merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh keseluruhan pelajar sekolah menengah. Matematik mengandungi topik-topik yang sukar difahami oleh pelajar kerana perkara yang ingin disampaikan adalah berbentuk abstrak. Perkaitan antara 1 konsep dengan konsep yang lain menimbulkan kekeliruan dan menyebabkan pelajar sukar memahami konsep yang baru dan berbeza-beza dalam Matematik. Dalam situasi ini, pendekatan pengajaran konvensional tidak meraih menarik minat dan merangsang proses pembelajaran. Kesannya pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Matematik terjejas ( Mohd Salahuddin, 2006 ).

Berdasarkan Pusat Eksploitasi Kurikulum ( PPK ) ( 2150 ), penggunaan perisian kursus multimedia interaktif boleh mendukung pelajar untuk menvisualisasi konsep Matematik yang abstrak dengan lebih berkesan. Selain itu, pemakaian perisian jua dapat mendukung murid memodelkan masalah yang mereka terokai dengan jauh berkesan. Berdasarkan Mohd Nizar ( 3 years ago ), penggunaan perisian kursus multimedia interaktif dalam pengajaran Matematik dapat menggalakkan penglibatan aktif pelajar dalam P , A, P selanjutnya meningkatkan prestasi pencapaian akademik mereka.

1 . 3 PENYATAAN MASALAH

Kajian tentang pendifusian dan penerimaan inovasi telah dijalankan selakuala, menurut, meluas pada pelbagai aspek. Contohnya di dalam bidang ekonomi ( Mukoyama, 2005 ), rangkaian sosial ( Alkemade , A, Castaldi, 2005 ), imigran ( Kabbar , A, Crump, 06\ ), perubatan ( Huskey, 2009 , A, Kilmon , A, Fagan, 3 years ago ) dan pendidikan ( Ismail , A, Ann, 2006, Ndubisi, 2004 , A, Richardson, 2007 ). Kajian-kajian atas pendifusian ini telah menumpukan bagaimana sesuatu inovasi disebar dan diterima oleh pemilik, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi dan halangan-halangan yang dihadapi di dalam pendifusian sesuatu inovasi. Justeru, kajian-kajian ini juga menjelaskan tentang kepentingan proses pendifusian dalam menentukan kejayaan atau kegagalan sesuatu inovasi. Pembaruan ICT ialah suatu pembaruan yang membolehkan guru lalu pelajar memakai pelbagai maklumat tanpa limit Masa kemudian tempat. Namun demikian, sebagaimana inovasi-inovasi lain adenosine deaminase kemungkinan pembaruan ICT pun Akan diterima atau ditolak. Oleh itu, kejayaan pelaksanaan inovasi ICT banyak bergantung kepada keberkesanan proses pendifusian serta penerimaannya dalam P , A, P.

Sisi Kementerian Pelajaran Malaysia menganggap ICT sebagai suatu oru?e yang dapat merevolusikan pembelajaran, memperkayakan kurikulum, memperkembangkan pedagogi dan menambahkan penguasaan pelajar.

You read ‘Pengajaran berbantukan ICT melangkaui penerokaan’ in category ‘Essay examples’ Bagi memantapkan ICT dalam pendidikan, KPM telah membelanjakan RM580 juta untuk menyediakan pelbagai bahan teknologi untuk dimanfaatkan dalam S , A, P, menyediakan latihan pada guru lalu menyediakan kemudahan. Keputusan untuk menggunakan ICT dipengaruhi dengan pelbagai faktor seperti pendidikan dan kemahiran guru, keentengan dan hambatan di sekolah. Bagi tujuan membantu menyepadukan ICT dalam P , A, P, guru-guru dibekalkan dengan perisian kursus multi-media interaktif. KPM berharap penerimaan dan pengintegrasian perisian kursus yang berasaskan multimedia interaktif dapat membawa perubahan yang besar terutama daripada aspek kaedah pengajaran guru serta cara belajar pelajar ( KPM, 2001 ).

Perisian kursus media interaktif mempunyai potensi bagi meningkatkan mutu P , A, L di samping menyediakan capaian kepada maklumat dan menggalakkan interaksi antara pelajar menggunakan pelbagai aktiviti ( Roblyer , A, Edwards, 2150 ). Perisian kursus multi-media interaktif jua membolehkan parity pelajar menghasilkan ilmu kemudian kemahiran-kemahiran menerusi pembelajaran kendiri. Kajian oleh Mohd Nizar ( 2007 ) lalu Azizah ( 2006 ) menunjukkan bahawa perisian kursus multimedia interaktif berjaya menambahkan pencapaian pelajar dan meningkatkan motivasi mereka terhadap mata pelajaran yang dipelajari. Pemakaian perisian kursus multimedia interaktif menjadikan mata pelajaran Matematik lebih luar biasa dengan adanya pelbagai metode pengajaran lalu elemen-elemen media. Penggunaan perisian kursus multimedia system interaktif di dalam mata pelajaran Matematik dapat melatih kemahiran penyelesaian kenda;la atau akhirnya menjadi alternatif pada pengajaran sesuatu topik yang sukar dikuasai oleh pelajar menerusi kaedah pengajaran yang sedia adenosine deaminase ( Ibrahim, Baharuddin , A, Jamalludin, june 2006 , A, Nor Azan, Halimah , A, Shahrul Azman, 2009 )

Meskipun pelbagai cara telah dilakuin untuk memperkenalkan dan menggalakkan penggunaan perisian kursus multimedia system interaktif di dalam P , A, P, namun timbul persoalan sama adenosine deaminase guru bersedia untuk menerima dan menggunakan perisian kursus multimedia interaktif seperti yang diharapkan. Ini adalah kerana penerimaan kemudian penggunaan perisian kursus multimedia system interaktif pada P , A, L didapati masih berada dalam tahap yang rendah ( Fong, 2006, Pusat Perkembangan Kurikulum, 2006 ). Di sini. disokong dengan dapatan kajian oleh Azizah ( 06\ ) yang mendapati pemakaian perisian kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru dalam Malaysia tena pada tahap yang rendah. Dapatan kajian ini, membuktikan bahawa expert hanya menerima dan memanfaatkan perisian kursus multimedia interaktif sebagai sumber sokongan dalam P , A, L. Kemampuan inovasi teknologi tersebut tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh guru ( Moersch, 1995 ). Justeru, ini menggambarkan proses pendifusian inovasi perisian kursus media interaktif adalah kurang berkesan. Oleh yang demikian, kajian ini adalah sangat patut untuk mengenal pasti faktor-faktor pendifusian yang menjadi penyumbang kepada peningkatan penerimaan perisian kursus multi-media interaktif dalam kalangan expert.

Menurut Sanders dan Morrison ( 2001 ), terdapat tiga sebab yang memerlukan kajian tentang proses pendifusian dalam bidang teknologi pendidikan. Sebab mulailah ialah umumnya ahli teknologi pendidikan sedikit pengetahuan atas mengapa produk mereka diterima atau kebalikannya. Drum sanders dan Morrison ( 2001 ) percaya bahawa kajian tentang pendifusian dapat mendukung ahli teknologi pendidikan bagi memahami punca berlakunya situasi tersebut. Manakala sebab yang kedua yaitu bidang teknologi pendidikan gak dapat dipisahkan dengan inovasi dan ahli teknologi kemampuan perlu punya pengetahuan atas proses pendifusian dan theoretical account pendifusian inovasi. Dengan itu, ahli teknologi pendidikan akan akhirnya menjadi lebih bersedia untuk berhadapan penerima sesuatu inovasi. Penutup sekali, sebab yang ketiga ialah kajian tentang pendifusian dapat membantu untuk membina theoretical bank account pendifusian yang lebih sistematik.

Surry dan Ely ( 2002 ) mendapati sikap pereka yang hanya menumpukan kepada pembangunan bahan teknologi yang menjadi punca kepada kurangnya pemakaian sesuatu teknologi dalam kalangan guru. Situasi ini mengakibatkan tidak adenosine deaminase jaminan untuk mendifusikan teknologi. Menurut Rogers ( 2003 ), proses pendifusian adalah 1 proses yang rumit serta dipengaruhi oleh banyak aspek. Kelebihan teknologi itu sendiri hanya merupakan satu best?ndsdel yang mempengaruhi keputusan seseorang guru untuk menerima dan menggunakan sesuatu inovasi. Ciri-ciri seperti interaksi sosial yang kompleks kemudian faedah pemakaian juga mengakibatkan penerimaan sesuatu teknologi dan penggunaannya ( Rogers, the year 2003 ). Di dalam hal ini, Teori Pendifusian Inovasi boleh diaplikasikan untuk mencari penyelesaian kepada kenda;la kurangnya penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam proses P , A, S.

Kepercayaan wizard terhadap kemampuan sesuatu kaedah atau bahan akan mempengaruhi keputusan expert untuk menerima dan mengaplikasikan kaedah / bahan tersebut dalam G , A, P ( Pajares, 2002 ). Dalam samping itu, sikap bimbang dan minim keyakinan terhadap diri sendiri untuk menguasai sesuatu teknologi juga tetao menyebabkan master kurang berminat untuk menerima sesuatu pembaruan ICT. Justeru, pengalaman guru yang negatif semasa menggunakan teknologi mendorong guru untuk tidak menerima inovasi ICT yang baru ( Mohd Nizar, 2007 ). Di samping itu, kekurangan perisian kursus media interaktif yang berkualiti kemudian kesukaran mengendalikan perisian kursus juga menyebabkan guru menganggap bahawa pemakaian inovasi ICT dalam pengajaran pembelajaran tidak berkesan ( Sima, Jayakaran , A, Roselan, 2009 ). Seterusnya guru pada sekolah berhadapan masalah kekurangan masa bagi mereka motif pelajaran yang melibatkan penggunaan inovasi ICT. Guru jua menghadapi masalah kekurangan sokongan dari segi sokongan kubu pengurusan serta sokongan peralatan ICT bagi menerima kemudian mengintegrasikan inovasi ICT contohnya yang disasarkan ( Mohammad, Jamalul Lail , A, Mohd Izham. 2001 ).

Dalam konteks pendidikan di Malaysia, semata-mata terdapat segenap kajian yang dijalankan tentang pendifusian dan penerimaan pembaruan. Antaranya adalah kajian dengan Nor Aziah dan Ahmad Marzuki ( 2004 ) yang sudah mengkaji tentang pendifusian serta penerimaan Cara Pengurusan Pembelajaran dalam meningkatkan kualiti S , A, P. Mereka mengkaji rédigée pendifusian Dari perspektif penerima dengan menggunakan variabel lagu laku positif dan ulah terbuka expert untuk menerima inovasi tersebut. Kajian oleh Azwan, Abdul Ghani, Mohammad Zohir dan Abd. Rahman ( 2006 ) jua telah menggunakan perspektif penerima untuk mengkaji kesan efikasi kendiri expert Sejarah terhadap Pengajaran Berbantukan Teknologi Maklumat dan Kontak ( ICT ) sekolah menengah kebangsaan harian dalam negeri Perlis Indera Kayangan. Dapatan kajian menunjukkan memiliki hubungan antara efikasi kendiri dengan amalan pengajaran berbantukan ICT.

Talud, Jayakaran kemudian Roselan ( 2009 ) pula sudah mengkaji pendifusian dan pengintegrasian Pengajaran Berasaskan Web ( WBI ) dalam kalangan staf Fakulti Bahasa Inggeris di Universiti Putra Malaysia Dari perspektif inovasi. Pendifusian Pengajaran Berasaskan Web dikaji Dari arah kelebihan relatif, kesesuaian, kesenangan mengguna, mudah untuk percubaan, visibleness lalu consequence provability. Rodney, Eileen dan Christina ( 2009 ) juga telah memanfaatkan perspektif inovasi dalam kajian mereka. Mereka telah mengkaji penerimaan pembaruan perbincangan di dalam talian di dalam kalangan pensyarah Universiti Swinburne Kampus Sarawak dengan menggunakan Technology Approval Model ( 1986 ).

Selain itu, terdapat juga kajian-kajian yang menggunakan dua perspektif untuk mengkaji pendifusian serta penerimaan inovasi teknologi. Misalnya, Mohd. Sarif ( 1998 ) yang telah mengkaji tentang faktor-faktor yang menjadi penghalang pada pendifusian teknologi pendidikan pada kalangan wizard Sekolah Menengah Sains di pantai Tamerlane Semenanjung Malaysia. Kajian di sini. telah menggabungkan variabel-variabel Dri perspektif penerima dan perspektif persekitaran iaitu individu, birokratik, ekonomi dan logistik. Manakala Azizah ( 2006 ) pula telah menggabungkan perspektif inovasi lalu perspektif persekitaran dalam kajiannya. Azizah sudah mengkaji tahap penerimaan lalu penggunaan perisian kursus multi-media interaktif Sekolah Bestari di dalam kalangan guru dan pelajar sekolah di Malaysia dan halangan-halangan yang dihadapi pada penerimaan pembaruan tersebut.

Ini menunjukkan pada kajian-kajian Lari parity penyelidik hanya menumpukan kepada faktor-faktor daripada perpektif tertentu sahaja, sama adenosine deaminase Untuk perspektif penerima, inovasi / persekitaran. Tetapi kajian di sini. akan menggabungkan ketiga-tiga perspektif tersebut. Meskipun terdapat melimpah faktor yang boleh mempengaruhi penerimaan sesuatu inovasi, walaupun dalam kajian ini 6 faktor yang menjadi dominan dalam ketiga-tiga perspektif ini dipilih kemudian dinamakan sebagai faktor-faktor pendifusian ( pengalaman dan efikasi kendiri Dari perspektif penerima, kelebihan relatif dan kerumitan Dari perspektif inovasi, dan sokongan serta Masa Dri perspektif persekitaran ).

Pemilihan faktor-faktor pendifusian adalah berdasarkan kepada empat teori iaitu Teori Pendifusian Rogers ( 2003 ), Technology Acceptance Model ( 1986 ), Theory of Reasoned Actions ( 1975 ) kemudian Theory of Planned Tendencies ( 1986 ). Teori-teori tersebut digabungkan dan dimanfaatkan sebagai asas dalam kajian ini bagi mengkaji hubungan antara faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif di dalam kalangan expert Matematik yang mengajar Tingkatan 1 dalam Sekolah Menengah Kebangsaan harian di negeri Kedah. Bahkan, kajian ini juga mengkaji sumbangan variabel-variabel jantina, umur, pengalaman mengajar dan posisi sekolah sebagai moderator hubungan antara faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus media interaktif.

1 ) 4 OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian di sini. secara biasanya adalah bagi meninjau hubungan antara faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan expert Matematik bersama perisian kursus multimedia interaktif. Secara khususnya kajian di sini. bertujuan untuk:

1 . mengenal pasti hubungan antara faktor-faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan , A, pasta ) dengan penerimaan perisian kursus multi-media interaktif.

2 . mengkaji perbezaan terhadap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif antara variabel jantina, umur, pengalaman mengajar dan lokasi sekolah.

a few. mengenal persis faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan , A, masa ) yang jadi peramal primer kepada penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

4. memutuskan sama adenosine deaminase variabel jantina, umur, pengalaman mengajar dan posisi sekolah akhirnya menjadi moderator antara hubungan faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

1 ) 5 PERSOALAN KAJIAN

Beralaskan objektif kajian di atas, soalan-soalan kajian beserta dibentuk:

1 . adakah memiliki hubungan masa faktor-faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan , A, masa ) dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif?

2 . adakah terdapat perbezaan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif antara variabel jantina, umur, pengalaman mengajar dan lokasi sekolah?

3. apakah faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan , A, masa ) yang menjadi peramal utama kepada penerimaan perisian kursus multimedia interaktif?

4. adakah variabel jantina, umur, pengalaman mengajar lalu lokasi sekolah menjadi pemandu antara hubungan faktor-faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan , A, masa ) dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif?

1 . 6 HIPOTESIS KAJIAN

Berdasarkan objektif kajian, dalam beberapa hipotesis telah dibentuk tuk menjawab persoalan kajian.

Ho1

Tidak terdapat hubungan antara faktor-faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan , A, masa ) dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho1a:

Bukan terdapat hubungan yang positif antara faktor pengalaman dengan penerimaan perisian kursus multimedia system interaktif.

Ho1b:

Tidak memiliki hubungan yang positif masa faktor kendiri dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho1c:

Gak terdapat hubungan yang positif antara faktor kelebihan relatif dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho1d:

Gak terdapat hubungan yang negatif antara best?ndsdel kerumitan dengan penerimaan perisian kursus multi-media interaktif.

Ho1e:

Tidak terdapat hubungan yang positif antara faktor sokongan dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho1f:

Tidak terdapat hubungan yang positif antara best?ndsdel Masa dengan penerimaan perisian kursus multimedia system interaktif.

Ho2

Tidak terdapat perbezaan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif antara variabel jantina, umur, pengalaman mengajar dan lokasi sekolah.

Ho2a:

Tidak terdapat perbezaan signifikan antara jantina dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho2b:

Gak terdapat perbezaan signifikan antara umur dengan penerimaan perisian kursus media interaktif.

Ho2c:

Tidak terdapat perbezaan signifikan antara pengalaman mengajar dengan penerimaan perisian kursus multi-media interaktif.

Ho2d:

Tidak memiliki perbezaan signifikan antara lokasi sekolah dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho3

Faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan , A, masa ) tidak akhirnya menjadi peramal utama kepada penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho3a:

Faktor pengalaman tidak menjadi peramal utama kepada penerimaan perisian kursus media interaktif.

Ho3b:

Faktor efikasi kendiri bukan menjadi peramal utama kepada penerimaan perisian kursus multimedia system interaktif.

Ho3c:

Faktor kelebihan relatif tidak menjadi peramal utama pada penerimaan perisian kursus multimedia system interaktif.

Ho3d:

Faktor kerumitan tidak jadi peramal primer kepada penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho3e:

Best?ndsdel sokongan gak menjadi peramal utama kepada penerimaan perisian kursus multimedia system interaktif.

Ho3f:

Faktor Masa tidak jadi peramal utama kepada penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho4

Variabel jantina, umur, pengalaman mengajar dan posisi sekolah bukan menjadi moderator antara hubungan faktor-faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan , A, masa ) dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho4a:

Variabel jantina bukan menjadi pemandu antara hubungan faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho4b:

Variabel umur tidak menjadi pemandu antara hubungan faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho4c:

Variabel pengalaman mengajar tidak menjadi moderator masa hubungan faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus media interaktif.

Ho4d:

Variabel lokasi sekolah bukan menjadi pemandu antara hubungan faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

1 . several KERANGKA ATURAN KAJIAN

Rajah 1 . you Kerangka Aturan kajian

Rajah 1 . one particular menunjukkan kerangka teori kajian yang menggabungkan Teori Pendifusian Rogers ( 2003 ), Technology Acknowledgement Model ( TAM ) ( 1986 ), Unit Theory of Reasoned Action ( TRA ) ( 1975 ) dan Unit Theory of Planned Patterns ( TPB ) ( 1986 ). Berdasarkan aturan pendifusian Rogers, penerimaan sesuatu inovasi dipengaruhi oleh faktor-faktor daripada perspektif penerima, perspektif inovasi dan perspektif persekitaran. Kerangka hukum menjelaskan bahawa niat untuk melakukan sesuatu tindakan dan persepsi kawalan kelakuan ( Model TRA lalu TPB ) akan mengakibatkan keputusan sesorang individu untuk menerima sesuatu inovasi. Di dalam konteks kajian ini, niat kelakuan lalu persepsi kawalan kelakuan diwakili oleh faktor pengalaman wizard dan aspek efikasi kendiri guru untuk mengkaji hubungan faktor-faktor tersebut terhadap penerimaan inovasi perisian kursus media interaktif.

Model TAM pula menjelaskan bahawa kesenangan mengguna dan pemahaman kebergunaan yang ada pada sesuatu inovasi tetao menjadi penentu kepada penerimaan inovasi tersebut dalam komuniti penerima. Dengan itu, faktor kelebihan relatif dan kerumitan dipilih bagi mewakili perspektif inovasi dalam mengkaji hubungan antara aspek kelebihan relatif dan kerumitan dengan penerimaan inovasi perisian kursus multi-media interaktif.

Di samping faktor-faktor daripada perspektif penerima dan perspektif inovasi, Rogers ( 2003 ) menjelaskan bahawa penerimaan sesuatu inovasi pun dipengaruhi dengan sokongan persekitaran di dimana inovasi tersebu disebarkan. Sokongan persekitaran dapat dilihat dari aspek sokongan pihak pengurusan, sokongan keentengan dan sokongan teknikal di samping keperluan Masa untuk membolehkan guru menerima sesuatu inovasi dan mengintegrasikannya di dalam P , A, P. Dalam konteks kajian ini, perspektif persekitaran diwakili oleh faktor-faktor sokongan dan Pasta untuk mengkaji hubungan perspektif persekitaran dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

1 ) 8 KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN

Variabel Bebas Variabel Bersandar

Variabel Moderator

Rajah 1 ) 2: Hubungan antara Faktor Pendifusian dengan Penerimaan

Perisian Kursus Multimedia Interaktif

Rajah 1 . a couple of menunjukkan kerangka konseptual kajian yang dibina berasaskan pada Teori Pendifusian oleh Rogers ( 2003 ), Technology Acceptance Model ( 1989 ), Version Theory of Reasoned Actions ( 1975 ) dan Model Theory of Prepared Behavior ( 1986 ).

Pemilihan faktor-faktor pengalaman serta efikasi kendiri yang mewakili perpektif penerima adalah beralaskan kepada Version Theory of Reasoned Actions dan Model Theory of Planned Behavior. Model-model ini menjelaskan bahawa pengalaman expert dan efikasi kendiri ialah faktor-faktor bernilai yang menyumbang kepada penerimaan sesuatu inovasi. Penerimaan inovasi bergantung pada individu itu sendiri bagi membuat keputusan sama adenosine deaminase bagi menerima / menolak sesuatu inovasi.

Manakala faktor-faktor kerumitan dan kelebihan relatif dipilih berdasarkan Technology Acceptance Unit. Kedua-dua faktor ini dikatakan mempunyai pengaruh yang mantap ke arah penerimaan sesuatu inovasi yang berasaskan teknologi. Model di sini. menekankan bahawa tahap penerimaan sesuatu pembaruan adalah bergantung sepenuhnya pada ciri-ciri pembaruan itu sendiri.

Faktor-faktor untuk perspektif persekitaran pula dipilih berdasarkan Version Pendifusian dengan Rogers. Unit Pendifusian menerangkan bahawa pengenalan dan sokongan persekitaran dri segi sokongan dan Masa amat mengakibatkan pendifusian sesuatu inovasi. Guru di sekolah memerlukan sokongan pentadbiran kemudian teknikal juga Masa yang secukupnya untuk menggunakan sesuatu inovasi.

Beralaskan tinjauan literatur di samping faktor-faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan , A, Masa ), variabel-variabel jantina, umur, pengalaman mengajar serta lokasi sekolah juga mengakibatkan penerimaan sesuatu inovasi teknologi. Variabel-variabel ini dijadikan sebagai variabel ansager dalam kajian ini kerana menjadi penyederhana antara hubungan faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

1 . being unfaithful SKOP KAJIAN

Kajian ini dijalankan di 30 buah Sekolah Menengah Kebangsaan ( SMK ) harian agency dan 30 buah SMK harian luar bandar di negeri Kedah Darul Tenang. Di negeri Kedah terdapat 144 buah SMK harian yang meliputi 11 buah daerah pentadbiran iaitu Kota Setar, Kuala Muda, Kulim, Kubang Pasu, Langkawi, Padang Terap, Sik, Baling, Yan, Pendang serta Bandar Baharu. Pembangunan kemampuan di Negeri Kedah adalah berlandaskan polisi pendidikan peringkat kebangsaan yang memberi penekanan kepada kecemerlangan akdemik kemudian peningkatan golongan profesional pada pelbagai aspek. Bagi menyempurnakan keperluan pendidikan di negeri Kedah, kerajaan telah membina sekolah rendah dan sekolah menengah dalam bandar lalu luar agency. Selain itu, pada negeri Kedah juga memiliki beberapa institusi pengajian banyak awam iaitu Universiti Utara Malaysia, Universiti Teknologi Mara, Universiti Islam INSANIAH dan Kolej Universiti Pertanian.

Rasional pemilihan mata pelajaran Matematik dalam kajian ini adalah kerana Matematik merupakan mata pelajaran yang melibatkan konsep-konsep yang pokok. Perkara di sini. menyebabkan parity pelajar menghadapi masalah di dalam membina perkaitan antara 1 konsep dengan konsep lainnya. Kajian oleh Siaw ( 2008 ) mendapati pencapaian pelajar yang mengikuti pengajaran Matematik sebagaiselaku, ala, menurut, konvensional iaitu ‘chalk and talk , adalah lebih rendah berbanding pencapaian pelajar yang belajar dengan berbantukan teknologi. Justeru, pengajaran biasa hanya menekankan kepada konsep hafalan bersama fakta-fakta yang disarankan oleh master tanpa memahami perkaitan antara satu konsep dengan satu konsep. Ini menyebabkan pelajar tidak dapat memahami konsep Matematik dengan jelas dan memperoleh pencapaian yang rendah.

Pengintegrasian ICT di sekolah menyebabkan pelbagai peralatan teknologi dan perisian kursus multi-media interaktif dibekalkan kepada guru Matematik untuk memudahkan pengajaran dalam Indonesian Inggeris kemudian meningkatkan pemahaman pelajar pada Matematik. Pada samping tersebut, pendekatan pengajaran juga berubah daripada pendekatan konvensional kepada pendekatan berbantukan teknologi. Pemakaian teknologi di dalam P , A, G membantu parity pelajar membina konsep abstrak dengan ocular yang konkrit.

Rasional pemilihan guru Matematik yang mengajar Tingkatan one particular sebagai sampel kajian ialah berdasarkan dalam pelaksanaan pokok PPSMI dalam peringkat Darjah 1, Tingkatan 1 serta Tingkatan 6th Rendah. Memandangkan plan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2003, wizard tersebut ialah kumpulan perintis pertama yang telah menjalani P , A, L Matematik memanfaatkan Bahasa Inggeris. Mereka sudah mempunyai pengalaman mengajar dengan menggunakan perisian kursus media interaktif. Pelajar-pelajar yang memasuki Tingkatan you juga sudah mempunyai pengalaman belajar dengan menggunakan perisian kursus multimedia system interaktif semasa berada dalam sekolah rendah. Hal ini memudahkan expert untuk mengajar Matematik dengan menggunakan perisian kursus multimedia interaktif.

1 ) 10 KEPENTINGAN KAJIAN

Tujuan kajian di sini. adalah bagi mengkaji hubungan faktor-faktor pendifusian seperti pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan dan Zaman dalam mempengaruhi penerimaan perisian kursus multi-media interaktif di dalam P , A, S. Walaupun terdapat banyak faktor yang mengakibatkan penerimaan sesuatu inovasi, tetapi terdapat enam faktor yang dominan dalam tiga perspektif iaitu penerima, inovasi lalu persekitaran dipilih untuk mengecek hubungan faktor-faktor tersebut pada menjamin keberkesanan pendifusian serta penerimaan perisian kursus multimedia interaktif. Di samping itu, dapatan kajian ini dapat membantu untuk mengenal persis faktor-faktor selanjutnya diberi penekanan dalam pendifusian dan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru.

Hasil kajian di sini. boleh membantu individu yang terlibat pada mereka motif perisian kursus multimedia interaktif untuk P , A, P. Pereka bentuk perisian kursus dapat mengetahui reka bentuk program pendidikan yang diharapkan oleh guru lalu pelajar. Dengan itu, mereka akan menitikberatkan ciri-ciri pemilik sasaran semasa mereka ukuran produk pendidikan. Dalam konteks kajian di sini., perisian kursus multimedia interaktif yang dihasilkan perlu menyempurnakan keperluan pendidikan dan harus mengambil kira tentang kepelbagaian kebolehan murid dan master. Penggunaan perisian kursus multi-media interaktif perlu sesuai dalam pelbagai persekitaran pembelajaran ( Eliane, 2001 ). Perisian kursus multimedia interaktif jua perlu punya reka motif antaramuka yang baik dan dihasilkan secara profesional supaya dapat dimanfaatkan dalam pelbagai gaya G , A, P. Bahkan, dapatan kajian ini Jadi membantu pereka bentuk produk untuk merancang latihan kemudian pembangunan staf serta memilih penyelesaian kepada pendifusian sesuatu inovasi yang akan dibangunkan.

1 . eleven LIMITASI KAJIAN

Penerimaan dan penggunaan teknologi pendidikan sebatas berfokus kepada inovasi perisian kursus multi-media interaktif yang dibekalkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan, KPM untuk mata pelajaran Matematik. Di dimana, perisian kursus ini mengandungi Directorate for Inter-Services Intelligence pelajaran yang lengkap untuk mata pelajaran Matematik juga mengikut sukatan pelajaran sepenuhnya.

Responden yang terlibat dalam kajian di sini. adalah expert Matematik yang mengajar Tingkatan 1 dalam sekolah menengah kebangsaan ( SMK ) harian yang terletak pada negeri Kedah sahaja. Sekolah yang terlibat dalam kajian ini adalah terdiri daripada sekolah pada bandar dan luar bandar seperti yang telah dikategorikan oleh Jabatan Pelajaran Negri Kedah.

Kajian ini jua terbatas pada penerimaan perisian kursus multimedia system interaktif di dalam mata pelajaran Matematik sahaja. Penerimaan perisian kursus media interaktif dalam mata pelajaran Sains bukan dikaji. Rédigée pembelajaran mata pelajaran Matematik adalah kompleks dan dinamik. Pengajaran Matematik yang melibatkan konsep-konsep yang abstrak mengakibatkan pelajar menghadapi kesukaran menguasai kemahiran Matematik. Perkaitan di antara satu konsep dengan konsep lainnya juga mendatangkan kekeliruan serta menyebabkan pelajar sukar memahami konsep yang baru lalu berbeza-beza. Di dalam perisian kursus multimedia interaktif Directorate intended for Inter-Services Cleverness pengajaran disusun dan dipersembahkan secara teratur supaya pelajar dapat membina konsep dan kemahiran Matematik secara aktif dan bermakna.

1 . 12 DEFINISI OPERASIONAL

Dalam kajian ini, memiliki istilah-istilah selanjutnya diberi definisi untuk pemahaman umum tentang sesuatu arti dan konsep. Definisi istilah tersebut ialah seperti berikut:

1 . 12. 1 Faktor Pendifusian

1 . 12. 1 ( a ) Pengalaman

Tahap pendidikan dan kebolehan sedia nyata guru pada menggunakan perisian kursus media interaktif dalam P , A, S.

1 . doze. 1 ( B ) Efikasi kendiri

Kepercayaan master tentang kemampuan menggunakan perisian kursus multimedia system interaktif pada P , A, G.

1 . 12. 1 ( degree Celsius ) Keunggulan relatif

Perisian kursus media interaktif yang diterima mampu menggantikan teknologi yang sedia ada serta menjadi penyelesaian kepada perkara-perkara lain.

1 . 12. one particular ( calciferol ) Kerumitan

Kesukaran bagi memahami kemudian menggunakan perisian kursus multi-media interaktif dalam P , A, L.

1 . doze. 1 ( vitamin Elizabeth ) Sokongan

Latihan atas cara pemakaian perisian kursus multimedia interaktif dalam S , A, P, maklumat atau bahan-bahan yang bisa didapati daripada perisian kursus dan sokongan pihak pentadbiran dalam menggalakkan guru untuk menggunakan perisian kursus multimedia interaktif di dalam P , A, L.

1 . doze. 1 ( vitamin Electronic ) Masa

Masa bagi mempelajari cara menggunakan perisian kursus multi-media interaktif lalu membuat persediaan untuk mengajar dengan menggunakan teknologi tersebut.

1 . 12. 2 Penerimaan Perisian Kursus Multimedia Interaktif

Pengintegrasian perisian kursus media interaktif pada proses S , A, P mata pelajaran Matematik.

1 . 12. 3 Perisian Kursus Multimedia system Interaktif

Bahan pengajaran di dalam bentuk CD-ROM yang dibekalkan untuk penggunaan guru oleh Bahagian Teknologi Pendidikan bagi mata pelajaran Matematik. Perisian kursus multimedia system interaktif yang dibangunkan adalah bersifat source based berdasarkan kurikulum kemudian bertujuan mendukung pelajar pada aspek pembelajaran. Bahan pengajaran ini menggabungkan elemen-elemen teks, picture, darstellung, animasi kemudian sound pada dalam pc dan pemilik boleh berinteraksi dengannya ( Putt , A, Henderson, 1996 ).

1 . 12. 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Harian

Sekolah menengah kebangsaan ( SMK ) harian yang ditentukan berdasarkan infos daripada Jabatan Pelajaran Negri Kedah.

1 . 12. five Lokasi Sekolah

Lokasi sekolah bandar / luar bandar ditentukan berdasarkan informations daripada Jabatan Pelajaran Negeri Kedah.

1 . 13 KESIMPULAN

Eksploitasi ICT dalam Malaysia telah membawa pelbagai perubahan di dalam pendidikan. Di mana, pelbagai inovasi teknologi diperkenalkan bagi meningkatkan lagi keberkesanan penyampaian pengajaran di dalam bilik darjah. Perisian kursus multimedia interaktif merupakan salahsatu inovasi penting yang diperkenalkan dalam rédigée P , A, P mata pelajaran Matematik kemudian Sains menerusi plan PPSMI. Pihak KPM berharap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dapat membawa perubahan tidak kecil Dari aspek kaedah pengajaran guru serta cara pembelajaran pelajar.

Walau bagaimanapun, kajian-kajian Lepas menunjukkan penerimaan perisian kursus multimedia system interaktif dalam kalangan expert masih berada pada tahap yang rendah. Oleh itu, enam aspek yang akhirnya menjadi peramal primer dalam keberkesanan pendifusian dikaji untuk mengecek hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru Matematik di Sekolah Menengah Kebangsaan harian pada negeri Kedah. Di samping itu, sumbangan variabel-variabel jantina, umur, pengalaman mengajar kemudian lokasi sekolah sebagai moderator hubungan antara faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif juga turut dikaji.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2 . 1 Pengenalan

Kajian di sini. bertujuan untuk mengenal persis faktor-faktor yang boleh mempengaruhi proses pendifusian dalam persekitaran pendidikan. Aspek pengalaman dan efikasi kendiri digunakan bagi mengkaji ciri-ciri penerima pembaruan. Faktor keunggulan relatif kemudian kerumitan dipilih untuk melihat ciri-ciri pembaruan itu sendiri. Manakala aspek sokongan serta Masa pula adalah berasaskan kepada ciri-ciri persekitaran di mana sesuatu inovasi akan diperkenalkan. Tinjauan literatur ini Akan menyediakan fokus kepada teori pendifusian inovasi, model-model, faktor-faktor pendifusian, pelaksanaan pengajaran berbantukan perisian kursus multi-media interaktif dan penerimaan inovasi.

2 . 2 Konsep dan definisi Pendifusian Inovasi

Pendifusian inovasi adalah suatu proses bagaimana inovasi disebarkan melangkaui saluran kontak tertentu pada ahli-ahli dalam suatu sistem sosial. Rogers ( 2003 ) menegaskan bahawa penerimaan sesuatu inovasi bergantung di empat unsur iaitu ciri inovasi, saluran komunikasi, pasta dan sistem sosial. Menurut Yusuf ( 1998 ) sesuatu pembaruan yang diperkenalkan boleh dikatakan berjaya melampaui proses pendifusian sekiranya lebih 84 peratus pengguna final telah menerima dan menggunakan inovasi tersebut. Dengan itu, kejayaan sesuatu inovasi melimpah bergantung dalam faktor pendifusian inovasi ini.

Menurut Sherry dan Gibson ( 2002 ) kajian tentang pemakaian inovasi sudah dijalankan jauh daripada 31 tahun dulu dan teori Pendifusian Rogers ( the year 2003 ) sudah menjadi asas kepada kajian-kajian yang berhubungan dengan pendifusian inovasi. Aturan Pendufisian Rogers ( the year 2003 ) punya hubungan yang kuat dengan inovasi pada dalam bidang teknologi pendidikan kerana menekankan proses penyebaran maklumat sesudah berlakunya sesuatu inovasi. Berdasarkan Rogers ( 2003 ), sesuatu believed atau inovasi baru amat sukar diterima walaupun believed tersebut punya banyak keunggulan. Ini mengakibatkan kajian atas pendifusian inovasi diberi kepercayaan untuk mengenal pasti punca penerimaan atau penolakan sesuatu inovasi.

installment payments on your 3 Hukum Pendifusian Rogers ( the year 2003 )

Hukum Pendifusian dengan Rogers hampir sering digunakan sebagai kerangka penyelidikan oleh penyelidik di semua dunia. Di dalam teorinya, beliau menerangkan tentang proses pendifusian, kategori penerima, sifat-sifat pembaruan dan kadar pendifusian. Hukum ini memberikan penekanan bahawa di samping mereka bentuk sesuatu inovasi yang benar, ahli teknologi pendidikan pun perlu memikirkan tentang trik untuk mendifusikan inovasi ini. Perkara primer yang perlu dititikberatkan dalam pendifusian inovasi yaitu bagaimana sesuatu inovasi itu diterima dan mengapa penerimaan inovasi di sini. berlaku pada kadar yang berbeza.

Sumber: Terjemahan untuk Rogers ( 2003 )

Rajah 2 . 1: Teori Pendifusian Inovasi Rogers ( 2003 )

Rajah installment payments on your 1 membuktikan proses pendifusian mengikut Hukum Rogers ( 2003 ). Berdasarkan aturan tersebut proses pendifusian terbahagi kepada Lima langkah iaitu pengetahuan, pujukan, membuat keputusan, pelaksanaan lalu pengesahan. Seseorang yang bakal menerima sesuatu inovasi perlu memahami dengan lebih mendalam tentang inovasi tersebut juga cara penggunaannya sebelum meracik keputusan untuk menerima inovasi tersebut atau sebaliknya. Jika sesuatu komuniti masyarakat sudah bersedia untuk menerima pembaruan yang baru maka pereka bentuk patut merancang cara untuk menyalurkan inovasi ini kepada penduduk.

Rogers ( 2003 ) menyatakan faktor- faktor utama yang mempengaruhi proses penyebaran ialah pembaruan itu sendiri, bagaimana bagi menyebarkan maklumat tentang inovasi yang sudah dibuat, Zaman penyebaran serta struktur masyarakat di dimana inovasi tersebut disebarkan. Hukum pendifusian amat penting kerana teori ini menyatakan bahawa proses pendifusian bukanlah satu perkara yang muktamad malah merupakan satu proses berterusan yang boleh dikaji, dipermudahkan dan disokong.

Menurut Rogers ( 2003 ) penerimaan seseorang individu terhadap inovasi yang diperkenalkan adalah bukan sama. Penerimaan terhadap pembaruan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri peribadi juga latar belakang individu tersebut sendiri tentang sejauh mana bersedia bagi menerima inovasi. Menurut Rogers ( the year 2003 ) memiliki lima tahap penerima pembaruan iaitu perintis ( innovators ) ( 2 . 5 % ), penerima depan ( early on adoptive father and mother ) ( 13. your five % ), penerima majoriti awal ( early mass ) ( 34 % ), penerima majoriti dengan ( overdue bulk ) ( 34 % ) dan penerima lembab ( dawdlers ) ( 18 % ).

Secara keseluruhannya, Teori Rogers ( 2003 ) membincangkan dengan mendalam bagaimana sesuatu yang baru sama adenosine deaminase pada bentuk thought, teknologi, barangan atau teknik-teknik berkembang dalam berbagai-bagai khalayak sehingga diterima dan diamalkan sepenuhnya dengan masyarakat. Dalam konteks kajian ini, Aturan Pendifusian Rogers digunakan bagi mengkaji penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam L , A, P di dalam kalangan guru dan faktor-faktor yang mengakibatkan keputusan guru untuk menerima inovasi perisian kursus media interaktif.

2 . 4 Model-model

Berikut ialah model-model yang digunakan dalam kajian untuk melihat pengaruh faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan teknologi perisian kursus. Technology Acceptance Unit ( 1989 ) ialah model utama yang dirujuk dalam kajian ini manakala Model Theory of Reasoned Action ( 1975 ) dan Version Theory of Planned Behavior ( 1986 ) dimanfaatkan untuk menyokongnya.

2 . 5. 1 Theory of Reasoned Action ( 1975 )

Fishbein dan Ajzen ( 1975 ) merupakan pengasas kepada Version Theory of Reasoned Action ( COMPRESA TRA ). Style ini adalah asas kepada perhubungan pada antara 2 komponen kepercayaan iaitu persepsi terhadap kebergunaan ( inquired about utility ) dan pemahaman terhadap kesenangan mengguna ( sensed easiness of usage ). Berdasarkan Model TRA ( Rajah 2 . two ), berniat menjadi penentu kepada berlakunya sesuatu kelakuan. Di mana, kepercayaan individu akan mempengaruhi sikap individu dan selanjutnya membentuk berniat yang mengenai menghasilkan sesuatu kelakuan.

Sumber: Fishbein dan Ajzen ( 1975 )

Rajah 2 . 2: Theory of Reasoned Action ( 1975 )

Model di sini. menjelaskan bahawa sikap seseorang terhadap kelakuan dan canon subjektif Mengenai menentukan berniat kelakuan. Sikap seseorang kepada kelakuan merujuk kepada penilaiannya bahawa sama adenosine deaminase pelaksanaan sesuatu kelakuan ialah baik / buruk. Manakala norma subjektif pula membuktikan pengaruh sosial yang mempengaruhi seseorang sama adenosine deaminase melaksanakan sesuatu kelakuan / tidak.

Dalam samping tersebut, theoretical accounts TRA jua menegaskan bahawa sikap adalah satu guna daripada tumpuan. Pada umumnya, seseorang individu yang mempercayai bahawa pelaksanaan sesuatu kelakuan akan membawa keuntungan positif lalu ini Tetao menyebabkan indvidu tersebut memperlihatkan satu ulah yang benar ke haluan pelaksanaan kelakuan tersebut serta sebaliknya ( Fishbein lalu Ajzen, 75 ). Unit TRA telah menjadi asas kepada kewujudan Model Theory of Organized Behavior ( 1986 ) dan Technology Acceptance Model ( 1989 ).

Dalam konteks kajian ini, Version TRA tetao digunakan untuk mengenal pasti bagaimana pengalaman guru di dalam menggunakan teknologi dapat mengakibatkan penerimaan perisian kursus multimedia system interaktif dalam kalangan expert Matematik. Pengalaman seseorang guru akan mengurangkan kebimbangan kemudian menggalakkan expert untuk mengubah sikap atau tingkah lakunya untuk menerima perisian kursus multimedia interaktif dan mengintegrasikannya dalam L , A, P mata pelajaran Matematik.

2 . 5. 2 Theory of Prepared Behavior ( 1986 )

Theory of Planned Behavior ( TPB ) diasaskan oleh Ajzen dan Madden ( 1986 ) Mereka telah mengubahsuai theoretical consideration TRA dengan memasukkan satu variabel tambahan iaitu pemahaman kawalan kelakuan ( inquired about behavioural control ). Pengenalan kawalan kelakuan merujuk pada tanggapan seseorang individu terhadap halangan dalaman atau batu penarung luaran yang dihadapi semasa melakukan sesuatu kelakuan ( Ajzen, 85 ).

Sumber: Ajzen serta Madden ( 1986 )

Rajah installment payments on your 3: Theory of Prepared Behavior ( 1986 )

Model TPB ( Rajah 2 . 3 ) menjelaskan bahawa pengawalan kelakuan secara langsung mengakibatkan niat untuk melaksanakan sesuatu kelakuan serta kemungkinan jua secara segera mempengaruhi kelakuan dalam situasi di mana pengguna berniat untuk memenuhi sesuatu kelakuan tetapi dihalang daripada melakukan tindakan ini. Mengikut theoretical account TPB, kelakuan seseorang individu meraih dijelaskan melalui niat kelakuan seseorang itu di dimana niat kelakuan dipengaruhi juga oleh ulah, norma subjektif dan pengenalan kawalan kelakuan.

Pengaplikasian assumptive account TPB dalam kajian ini meraih dilihat dari aspek teknik kawalan kelakuan mempengaruhi berniat guru bagi menerima perisian kursus media interaktif pada P , A, P mata pelajaran Matematik. Pengenalan kawalan kelakuan yang positif dalam kalangan guru jadi mempengaruhi niat guru bagi menerima perisian kursus multi-media interaktif. Manakala persepsi kawalan kelakuan yang negatif boleh menyebakan wujud halangan-halangan kepada penerimaan perisian kursus multi-media interaktif. Di dalam konteksi kajian ini, pemahaman kawalan kelakuan akan diwakili oleh variabel efikasi kendiri.

2 . 5. 3 Technology Acceptance Unit ( 1989 )

Technology Acceptance Unit ( TAM ) dibina oleh Davis ( 1986 ) dan diperkenalkan oleh Davis, Bagozzi dan Warshaw ( 1989 ). Style ini merupakan adaptasi daripada Model Theory of Reasoned Action. Pada TAM terdapat dua konstruk yang bernilai yang ikut serta dalam penerimaan teknologi maklumat iaitu pemahaman terhadap kebergunaan ( sensed utility ) dan pemahaman terhadap kesenangan mengguna ( perceived ease-of-use ). TAM menekankan bahawa niat untuk menggunakan sesuatu sistem adalah ditentukan dengan kedua-dua pemahaman terhadap kebergunaan dan pemahaman terhadap kesenangan mengguna. Rajah 2 . four menunjukkan hubungan konstruk-konstruk dalam TAM.

Sumber: Davis ainsi que Al. ( 1989 )

Rajah installment payments on your 4: Technology Acceptance Version ( 1989 )

Pemahaman terhadap kebergunaan dijelaskan sebagai individu merasa teknologi maklumat mudah dikendalikan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan di area kerja. Manakala persepsi bersama kesenangan mengguna pula menerangkan individu mempunyai persepsi bahawa penggunaan teknologi maklumat pada tempat aksi akan meningkatkan kualiti aksi dan produktiviti. Kedua-dua pengenalan ini Tetao mempengaruhi ulah individu bersama penggunaan sesuatu teknologi manakala sikap serta persepsi bersama kebergunaan jadi meramalkan niat perlakuan individu.

Selain itu, persepsi terhadap kesenangan mengguna akan mempengaruhi pengenalan terhadap kebergunaan. Peningkatan pengantaraan di masa pengguna Tetao memberi kesan yang kuat terhadap kedua-dua persepsi ini. Tambahan jua, Davis ( 1986 ) telah menyatakan bahawa persepsi terhadap kesenangan mengguna jadi memberi kesan positif pada penerimaan teknologi. Dalam TAM, persepsi kepada kebergunaan ialah faktor utama manakala pemahaman terhadap kesenangan mengguna adalah faktor kedua menjadi penentu kepada pemakaian teknologi ( Saade , A, Bahli, 2005 ).

Dalam konteks kajian ini, kebergunaan perisian kursus lalu kesenangan memanfaatkan perisian kursus dikaji untuk melihat hubungan faktor-faktor ini terhadap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru Matematik. Berdasarkan teori ini, faktor kebergunaan kemudian kesenangan mengguna perisian kursus multimedia interaktif akan mengakibatkan guru untuk menerima dan mengintegrasikan perisian kursus multimedia system interaktif di dalam P , A, P mata pelajaran Matematik. Model ini menerangkan ciri-ciri yang terdapat pada perisian kursus multimedia system interaktif jadi menjadi penentu kepada penerimaan inovasi ini dalam kalangan guru Matematik yang mengajar Tingkatan 1 .

2 . your five Faktor-faktor yang telah dikenal pasti akhirnya menjadi halangan kepada Pendifusian dan Penerimaan Inovasi

Pakar bidang pendifusian inovasi mendapati bahawa tidak memiliki satu faktor khas atau sekumpulan best?ndsdel yang bisa digunakan bagi menerangkan kekurangan penerimaan sesuatu inovasi. Master teknologi pendidikan telah mengerjakan beberapa kajian untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mengakibatkan pendifusian serta penerimaan sesuatu inovasi teknologi.

Rogers ( 2001 ) telah menjalankan kajian dengan menggunakan kaedah temu bual untuk mengetahui pasti halangan-halangan yang dihadapi semasa pendifusian sesuatu teknologi. Antara halangan yang kerap pasti ialah keperluan staf sokongan bahagian teknikal, keperluan Masa yang lebih, keperluan latihan serta kekurangan perkongsian maklumat. Morris ( 2001 ) pula mendapati faktor-faktor kekurangan bantuan teknikal, kekurangan peralatan, Zaman terhad, kekurangan kemahiran pc dan ketiadaan sokongan daripada pihak pengurusan menjadi batu penarung kepada master semasa menerima dan mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran.

Kajian oleh Anderson, Varnhagen dan Campbell ( 1998 ) ke arah 557 Pongo pygmaeus master telah mengenal pasti sembilan faktor yang menjadi penghalang kepada penerimaan bahan teknologi iaitu kekurangan kewangan, kekurangan Masa, unterbau, perkakasan computer, sokongan kubu pengurusan, pengetahuan tentang cara menggunakan teknologi dalam pengajaran, capaian kepada perisian, kekurangan latihan dan sokongan lalu maklumat tentang teknologi yang sedia adenosine deaminase.

Kajian tinjauan dengan Beggs ( 2000 ) ke atas 348 Pongo pygmaeus wizard mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara gaya pengajaran guru, teknologi yang pantas, dan sokongan pihak pengurusan dengan penerimaan dan pemakaian teknologi. Di sini. menjelaskan bahawa peningkatan pada faktor-faktor ini turut mengakibatkan peningkatan dalam tahap penerimaan teknologi. Mohd. Sarif ( 1998 ) yang sudah mengkaji atas faktor-faktor yang menjadi penghalang kepada pendifusian teknologi pendidikan dalam kalangan guru Sekolah Menengah Sains di pantai Tamerlane semenanjung Malaysia. Mohd. Sarif sudah menguji empat faktor iaitu individu, birokratik, ekonomi serta logistik lalu mendapati faktor-faktor tersebut menyumbang kepada keberkesanan proses pendifusian dan peningkatan penerimaan teknologi pendidikan dalam kalangan wizard.

Ini menerangkan bahawa sumbangan pelbagai aspek yang terkandung proses pendifusian menjadi penentu kepada kejayaan penerimaan sesuatu inovasi atau sebaliknya dalam kalangan komuniti penerima pembaruan tersebut. Keunggulan inovasi tersebut sendiri sebatas merupakan 1 faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi kerana kejayaan penerimaan inovasi turut dipengaruhi oleh faktor penerima, sokongan, kemudahan, kewangan lalu Masa.

installment payments on your 6 Faktor-faktor Pendifusian Inovasi

Terdapat enam faktor yang dianggap punya pengaruh yang kuat dengan proses pendifusian inovasi. Faktor-faktor ini ditunjuk berdasarkan Teori Pendifusian Rogers ( 2003 ) serta TAM ( 1989 ), TRA ( 1975 ) dan TPB ( 1986 ) yang berkaitan dengan proses inovasi dan difusi yang merangkumi tiga perspektif iaitu perspektif penerima, perspektif inovasi dan perspektif persekitaran.

2 . 6th. 1 Perspektif Penerima

Perspektif penerima merujuk kepada ciri-ciri peribadi seseorang individu Dari segi pengalaman dan efikasi kendiri.

installment payments on your 6. you ( a ) Pengalaman

Pengalaman didefinisikan sebagai tahap pengetahuan kemudian kebolehan sgabello ada pengguna dalam memanfaatkan sesuatu inovasi. Bandura ( 1997 ) telah menegaskan bahawa pengalaman mungkin dapat mengurangkan kebimbangan dan menggalakkan individu bagi mengubah sikap atau tingkah lakunya.

Anderson, Varnhagen dan Campbell ( 1998 ) mendapati master teknologi yang menggunakan pelbagai plan computer lebih mahir dan mempunyai pengalaman yang banyak berbanding guru yang lain. Stone dan Henry ( 2003 ) menyatakan bahawa pengalaman yang positif jadi menyebabkan seseorang pengguna jauh yakin bila menggunakan inovasi yang hampir serupa. Dengan kata lain, pengalaman Lepas yang positif akan meningkatkan keyakinan bersama sesuatu pembaruan, manakala pengalaman negatif akan menyebabkan keyakinan terhadap sesuatu inovasi makin berkurangan. Kajian oleh Ndubisi ( 2004 ) menunjukkan bahawa pengalaman menggunakan pc mempunyai kaitan secara bukan langsung dengan keinginan seseorang menerima teknologi baru.

Pada konteks kajian ini, pengalaman dilihat dari aspek tahap pengetahuan dan kebolehan seggio ada pengguna dalam menggunakan perisian kursus multimedia interaktif dalam P , A, P. Pendidikan tentang teknologi dan pengalaman yang menarik akan menambahkan sikap positif guru bersama penerimaan perisian kursus multi-media interaktif kemudian pengintegrasiannya dalam pengajaran, selanjutnya mengurangkan atau menghilangkan kebimbangan terhadap penerimaan teknologi ( Bruce, 2005 ).

installment payments on your 6. one particular ( N ) Efikasi Kendiri

Berdasarkan Teori Efikasi Kendiri Bandura ( 97 ), pertimbangan efikasi kendiri adalah berdasarkan kepada segenap jenis maklumat. Antaranya yaitu pelaksanaan prestasi, pengalaman, kebangkitan emosi dan pujukan lisan. Bandura ( 1997 ) menyatakan efikasi kendiri yang positif mampu menggalakkan pembelajaran kemahiran-kemahiran anyar manakala efikasi kendiri yang negatif bisa mewujudkan halangan-halangan kepada penerokaan perkara anyar.

Dapatan kajian oleh Lin dan Jeffres ( 1998 ) menunjukkan guru yang mempunyai efikasi kendiri yang rendah mempunyai tahap kebimbangan yang gede terhadap computer. Kesan di sini. akan menambahkan halangan-halangan untuk seseorang pendidik mempelajari teknologi baru. Di samping itu, Pajares ( 2002 ) mendapati perasaan rasa selesa atau kacau terhadap pc boleh mengakibatkan keyakinan individu terhadap computer. Justeru, tahap keyakinan memainkan peranan sebagai penentu yang signifikan dalam menentukan keinginan untuk mempelajari kemahiran teknologi.

Bennett kemudian Bennett ( 2003 ) telah mengkaji tentang ciri-ciri teknologi yang boleh mempengaruhi penerimaan teknologi tersebut di dalam P , A, G. Berdasarkan dapatan kajian, Bennett dan Bennett merumuskan bahawa kekurangan bajet dan kelemahan teknologi tidak merupakan lagi menjadi faktor utama penerimaan sesuatu teknologi. Bennett dan Bennett mendapati kekurangan keyakinan master terhadap kemampuan teknologi kemudian kurangnya kesediaan guru pada menerima sesuatu teknologi ialah faktor penting yang memutuskan penerimaan sesuatu teknologi baru dalam S , A, P.

installment payments on your 6. a couple of Perspektif Pembaruan

Perspektif Pembaruan merujuk pada ciri-ciri pembaruan itu sendiri Dari segi kelebihan relatif dan kerumitan dalam penerimaannya.

2 . 6. 2 ( a ) Kelebihan Relatif

Kelebihan relatif ditakrifkan sebagai ciri-ciri pembaruan yang dianggap lebih baik, bisa menggantikan teknologi yang sgabello ada dan menjadi penyelesaian kepada perkara-perkara lain ( Rogers, the year 2003 ). Tahap kelebihan relatif sesuatu inovasi sering dikaitkan dengan aspek keuntungan, prestij sosial / faedah yang lain. Kelebihan relatif guru dijangka dapat menambahkan tahap penerimaan sesuatu pembaruan ( Moore , A, Benbasat, 1991 ). Rogers ( 2001 ) merumuskan bahawa kelebihan relatif sesuatu inovasi mengenai mempengaruhi kadar pendifusian selakuala, menurut, positif.

Retainer dan Sellbom ( 2002 ) sudah menjalankan kajian tinjauan ke atas 410 Pongo pygmaeus guru bagi mengenal persis faktor-faktor yang mempengaruhi guru menerima teknologi pengajaran serta kekangan-kekangan yang dihadapi semasa menerima sesuatu teknologi pengajaran. Dapatan kajian Butler lalu Sellbom ( 2002 ) menunjukkan keunggulan teknologi itu sendiri menjadi faktor yang penting di dalam membantu wizard membuat keputusan menerima kemudian menggunakan sesuatu teknologi pada P , A, S.

2 . six. 2 ( B ) Kerumitan

Kerumitan dimaksudkan kesukaran untuk memahami dan memanfaatkan sesuatu pembaruan teknologi kemampuan ( Rogers, 2003 ). Sesuatu pembaruan yang dianggap rumit bagi diguna Akan menghadapi pelbagai halangan dalam usaha bagi menggalakkan penerimaan dan rédigée pendifusian berbanding inovasi yang lebih mudah untuk dipelajari ( Moore , A, Benbasat, 1991 ). Oleh itu, Rogers ( the year 2003 ) merumuskan bahawa tahap kerumitan sesuatu inovasi akan memberikan kesan yang negatif ke atas tahap pendifusian sesuatu pembaruan.

Dalam konteks kajian di sini., kerumitan pemakaian perisian kursus multimedia interaktif dikaji. Lin dan Jeffres ( 98 ) mendapati wujud hubungan yang positif antara kemudahan penggunaan serta tingkah laku. Lin dan Jeffres ( 1998 ) mendapati kemudahan penggunaan menjadi faktor determinan penerimaan sesuatu inovasi. Ini menjelaskan bahawa sekiranya pemakaian perisian kursus multimedia interaktif menjadi kompleks dan menyukarkan guru, ia Akan menyediakan kesan pada tahap penerimaannya.

2 . six. 3 Perspektif Persekitaran

Perspektif Persekitaran pula merujuk kepada persepsi lalu sokongan persekitaran dari pihak sokongan dan Masa.

2 . 6. 3 ( a ) Sokongan

Farquhar lalu Surry ( 1997 ) berpendapat gabungan faktor-faktor organisasi dan faktor-faktor penerimaan sesuatu inovasi oleh individu amat mempengaruhi cara pendifusian lalu penggunaan sesuatu produk pendidikan. Farquhar serta Surry ( 1997 ) menyatakan bahawa kekurangan sokongan persekitaran boleh menjadi penghalang utama kejayaan sesuatu pendifusian inovasi.

Orchards dan Zemel ( 2150 ) mendapati aspek sokongan seperti latihan tentang teknik penggunaan sesuatu teknologi, maklumat atau bahan-bahan yang boleh didapati, lalu sokongan pihak pentadbiran ialah faktor-faktor yang penting yang mempengaruhi penggunaan teknologi pada pendidikan. Morris ( 2001 ) jua mendapati kekurangan sokongan teknikal, tidak mempunyai kelengkapan yang mencukupi atau perisian lalu kekurangan wizard atau sokongan pentadbiran ialah antara faktor-faktor yang menghalang guru di dalam mengaplikasikan teknologi pendidikan di dalam proses G , A, P.

Pada kajian yang lain, Askar kemudian Usluel ( 2005 ) telah menjalankan temu bual ke arah 27 orang guru bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pendifusian Komputer di sekolah. Hasil temu bual menunjukkan aspek kekurangan sokongan dari pihak penyediaan kemudahan perkakasan kemudian perisian, peruntukan bajet bagi membeli peralatan teknologi kemudian latihan pada guru akhirnya menjadi penghalang primer dalam mendifusikan teknologi pc di sekolah.

2 . 6. 3 ( B ) Masa

Kajian oleh Seminoff dan Wepner ( 97 ) memperlihatkan bahawa master kurang memanfaatkan teknologi pada pengajaran kerana mereka tidak diberikan Zaman untuk meracik persediaan. Pada kajian ini, faktor Zaman dikaji bagi melihat pengaruh masa kemudian penerimaan perisian kursus multimedia system interaktif pada pengajaran. Dalam kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian teknologi kemudian halangan-halangan bagi penggunaan teknologi, Groves serta Zemel ( 2000 ) mendapati masa interaksi bermain peranan yang penting di dalam mempengaruhi penggunaan sesuatu inovasi kerana guru memerlukan Masa untuk mempelajarinya.

Norhayati ( 2000 ) telah mengerjakan ke atas 15 orang guru yang mengajar mata pelajaran computer dalam kemampuan. Dapatan kajian Norhayati membuktikan guru menghadapi masalah kekangan masa bagi menyediakan bahan pengajaran yang berbantukan pc kerana jadual waktu pengajaran yang padat dan dibebani dengan tugas-tugas lain. Braak ( 2001 ) yang telah mengkaji tentang best?ndsdel yang mempengaruhi penerimaan teknologi dalam kalangan guru sekolah menengah mendapati kekurangan zaman merupakan antara faktor utama yang menyebabkan kurangnya penerimaan dan pemakaian teknologi Computer Mediated Communications ( CMC ) dalam P , A, S.

Oleh yang demikian, expert perlu diberi Masa yang mencukupi bagi membuat persediaan mengajar dengan menggunakan perisian kursus multimedia system interaktif. Beban tugas master yang mengajar mata pelajaran Matematik, Sains dan Teknologi perlu dikurangkan supaya mereka mempunyai Masa untuk meneroka inovasi baru dan mengaplikasikannya dalam L , A, P ( Poe, 2k ).

2 . 7 Penerimaan Inovasi dengan variabel Jantina, Umur, Pengalaman Mengajar serta Lokasi Sekolah

Kajian oleh Norhayati ( 2000 ) ke arah guru-guru yang mengajar mata pelajaran pc dalam kemampuan menunjukkan latar belakang wizard amat mempengaruhi tahap penerimaan komputer pada P , A, P. Selain itu, Shahrinaz ( 2009 ) sudah membuat kajian tentang penerimaan web record sebagai oru?e pembelajaran dalam kalangan pelajar universiti swasta. Beliau mendapati faktor latar belakang responden seperti jantina, umur kemudian pengalaman yang dijadikan sebagai variabel ansager memberi sumbangan kepada peningkatan dalam berniat pelajar bagi menerima teknologi web record sebagai alat pembelajaran.

Kajian oleh Chen ( 1986 ) atas jantina dan komputer mendapati responden lelaki mempunyai sikap yang jauh positif berbanding responden perempuan. Dupagne kemudian Krendl ( 1992 ) juga menyatakan bahawa expert lelaki lebih bersikap positif tentang komputer jika dibandingkan dengan expert perempuan. Walau bagaimanapun, kajian oleh Abdul Wahab Kamaliah dan Hasrina ( 06\ ) atas penerimaan teknologi pendidikan pada kalangan expert sekolah menengah di negeri Pulau Pinang mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara guru lelaki lalu guru perempuan dalam penerimaan komputer di dalam P , A, S.

Namun demikian, Phang ( 1998 ) telah mengerjakan kajian penerimaan komputer dalam kalangan wizard sekolah menengah dan mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara umur master dan penerimaan komputer. Meskipun guru yang lebih tua mempunyai sikap yang positif terhadap komputer tetapi tahap penerimaan pc mereka adalah lebih rendah berbanding dengan guru yang muda. Manakala kajian oleh Abdul Wahab et ‘s. ( 06\ ) menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kategori umur Dari segi penerimaan teknologi pendidikan pada proses P , A, P.

Kamarudin ( 97 ) telah menjalankan kajian tentang literasi komputer pada kalangan master sekolah menengah di Kota Kuala Muda/Yan, Kedah. Dapatan kajian beliau menunjukkan bukan terdapat perbezaan signifikan dalam kalangan wizard yang mempunyai pengalaman mengajar yang berlainan. Manakala kajian oleh Ting ( 2004 ) atas tahap penerimaan komputer dalam kalangan guru Kemahiran Hidup di SMK di Daerah Johor Bharu mendapati expert yang berpengalaman mengajar jauh lama mempunyai tahap penerimaan komputer yang lebih tinggi.

Bagi mengukur variabel lokasi sekolah, dapatan kajian Kamarudin ( 97 ) membuktikan tidak terdapat perbezaan signifikan dalam tahap literasi dalam antara guru-guru yang bertugas di sekolah dalam bandar dan pada luar bandar. Justeru, kajian oleh Siti Norazlina ( 2008 ) untuk mengetahui pasti halangan yang dihadapi dalam penggunaan komputer lalu ICT di dalam kalangan wizard SMK luar bandar di Daerah Kulai Jaya mendapati tahap penggunaan komputer kemudian ICT di dalam kalangan master masih simple. Dapatan memperlihatkan kekurangan kemudahan merupakan batu penarung utama di dalam penggunaan komputer dan ICT di sekolah luar strap

< Prev post Next post >

Words: 8504

Published: 04.28.20

Views: 307