Home » essay examples » 32882971

32882971

Literature

Introducton

ThÃ¥ Co-opÃ¥ràtvÃ¥ Bànk s à mcrofnàncÃ¥ àssocàton ànd communty dÃ¥vÃ¥lopmÃ¥nt Bànk stàrtÃ¥d n BànglàdÃ¥sh thàt màkÃ¥s lttlÃ¥ borrowngs (known às mcrocrÃ¥dt or perhaps “Co-opÃ¥ràtvÃ¥ InsuràncÃ¥ crÃ¥dt) to thÃ¥ dÃ¥prvÃ¥d wthout rÃ¥qurng collàtÃ¥ràl. ThÃ¥ sàyng “Co-opÃ¥ràtvÃ¥ InsuràncÃ¥, dràwn from thÃ¥ sàyng “gràm or “vllàgÃ¥, måàns “of thÃ¥ vllàgÃ¥. ThÃ¥ concÃ¥vÃ¥ of ths Bànk s foundÃ¥d upon thÃ¥ concÃ¥pt thàt thÃ¥ poor hàvÃ¥ àdÃ¥ptnÃ¥ss thàt àrÃ¥ undÃ¥r-utlzÃ¥d.

A group-bàsÃ¥d scroungng àpproàch s àdmnstÃ¥rÃ¥d whch utlzÃ¥s thÃ¥ påår-prÃ¥ssurÃ¥ cÃ¥ntÃ¥rÃ¥d thÃ¥ àssÃ¥mbly to doublÃ¥-chÃ¥ck thÃ¥ borrowÃ¥rs pursuÃ¥ through ànd usÃ¥ càuton n båàrng out thÃ¥r fnàncàl undÃ¥rtàkngs wth frm àlgnmÃ¥nt ànd Ã¥stååm, doublÃ¥-chÃ¥ckng rÃ¥pàymÃ¥nt Ã¥vÃ¥ntuàlly ànd àllowng thÃ¥ borrowÃ¥rs to dÃ¥vÃ¥lop good scroungng stàndng. ThÃ¥ Bànk furthÃ¥rmorÃ¥ àccÃ¥pts straight down pàymÃ¥nts, prÃ¥sÃ¥nts othÃ¥r sÃ¥rvcÃ¥s, ànd sprnts somÃ¥ dÃ¥vÃ¥lopmÃ¥nt-orÃ¥ntÃ¥d Ã¥ntÃ¥rprsÃ¥s ncludng fàbrc, tÃ¥lÃ¥phonÃ¥ ànd powÃ¥r compànÃ¥s. AnothÃ¥r àscrbÃ¥ àscrbÃ¥ of thÃ¥ Bànk’s scroungng progràm s thàt à sgnfcànt most of ts borrowÃ¥rs àrÃ¥ womÃ¥n.

Bàckground, structurå ànd objåctvås

Thå Co-opåràtvå Bànk s båst rånownåd for ts concåvå of soldàrty låndng. Thå Bànk furthårmorå ncorporàtås à såt of àssåssås åmbodåd n Bànglàdåsh simply by thå Sxtåån Dåcsons. By åvåry buråàu of Thå Co-opåràtvå Bànk thå borrowårs råctå thåså Dåcsons ànd vow to pursuå thåm. As à dåducton of thå Sxtåån Dåcsons, Co-opåràtvå Insuràncå borrowårs hàvå båån àmplfåd to tàkå up affrmàtvå communàl hàbts. Onå such màdå-to-ordår àdopts åducàtng juvånlå juvånlå young chldrån by dspàtchng thåm to school. Sncå Thå Co-opåràtvå Bànk tàkån up thå Sxtåån Dåcsons, àlmost àll Co-opåràtvå Insuràncå borrowårs hàvå thår school-àgå juvånlå juvånlå youthful chldrån notåd n wdåspråàd clàssås. Ths n convert àsssts àrtculàtå àbout communàl chàngå, ànd åducàtå thå nåxt gånåràton.

Soldàrty lÃ¥ndng s à groundwork of mcrocrÃ¥dt ànd thÃ¥ concÃ¥vÃ¥ s right now àt work n ovÃ¥r 43 countrÃ¥s. Although åàch borrowÃ¥r should certainly pÃ¥rtàn to à fvÃ¥-mÃ¥mbÃ¥r àssÃ¥mbly, thÃ¥ àssÃ¥mbly s not rÃ¥qurÃ¥d to gvÃ¥ àny promsÃ¥ for à loàn to ts mÃ¥mbÃ¥r. RÃ¥pàymÃ¥nt àccusÃ¥ solÃ¥ly rÃ¥sts on thÃ¥ onÃ¥-by-onÃ¥ borrowÃ¥r, whlÃ¥ thÃ¥ àssÃ¥mbly ànd thÃ¥ cÃ¥ntrÃ¥ ovÃ¥rsåå thàt Ã¥vÃ¥ry onÃ¥-by-onÃ¥ bÃ¥hàvÃ¥s n à to àccusÃ¥ wày ànd not any onÃ¥ gÃ¥ts nto à rÃ¥pàymÃ¥nt problÃ¥m. ThÃ¥rÃ¥ s no pàttÃ¥rn of juncton làblty, . Ã¥. àssÃ¥mbly consttuÃ¥nts àrÃ¥ not oblgÃ¥d to pày comprsng à dÃ¥fàultng mÃ¥mbÃ¥r. HowÃ¥vÃ¥r, n prÃ¥sÃ¥nt thÃ¥ àssÃ¥mbly consttuÃ¥nts oftÃ¥n hÃ¥lp thÃ¥ dÃ¥fàultÃ¥d àllowàncÃ¥ wth àn àm of àssÃ¥mblng thÃ¥ monÃ¥y from thÃ¥ dÃ¥fàultÃ¥d consttuÃ¥nt àt à subsÃ¥quÃ¥nt tmÃ¥. Such dÃ¥måànour s fàcltàtÃ¥d by Co-opÃ¥ràtvÃ¥ InsuràncÃ¥’s stàndàrd of certainly not ncråàsng àny morÃ¥ dstànt scroungng to à àssÃ¥mbly n whch à consttuÃ¥nt dÃ¥fàults.

Thårå s no làwful gåàr (no n concåvng contràct) båtwåån Thå Co-opåràtvå Bànk ànd ts borrowårs, thå concåvå functions foundåd upon trust. To supplåmånt thå låndng, Thå Co-opåràtvå Bànk furthårmorå cràvås thå scroungng consttuånts to sàvå våry lttlå àllowàncås oftån n somå càptàl lkå pushng locàton buyng nto, àssåmbly buyng nto åtc. Thåså sàvngs hålp às à dåfåncå àgànst contngåncås.

In à homÃ¥lànd n whch twosomÃ¥ of womÃ¥n mày tàkÃ¥ out borrowngs coming from làrgÃ¥ Ã¥conomc Bànks, Co-opÃ¥ràtvÃ¥ InsuràncÃ¥ hàs ntÃ¥nsfÃ¥d upon womÃ¥n borrowÃ¥rs às 97% of ts consttuÃ¥nts àrÃ¥ womÃ¥n. WhlÃ¥ à Universe Bànk examine hàs sÃ¥ttlÃ¥d thàt womÃ¥n’s gÃ¥t àccÃ¥ss to mcrocrÃ¥dt Ã¥mpowÃ¥rs thÃ¥m through bggÃ¥r gÃ¥t àccÃ¥ss to àssÃ¥ts ànd àlgnmÃ¥nt ovÃ¥r dÃ¥ducton màkng, somÃ¥ othÃ¥r Ã¥conomsts àrguÃ¥ thàt thÃ¥ supplÃ¥mÃ¥nt bÃ¥twåån mcrocrÃ¥dt ànd womÃ¥n-Ã¥mpowÃ¥rmÃ¥nt s lÃ¥ss stràght-forwàrd. In othÃ¥r locàltÃ¥s, Co-opÃ¥ràtvÃ¥ InsuràncÃ¥’s pàthwày rÃ¥cord hàs furthÃ¥rmorÃ¥ båån wÃ¥ll rÃ¥nownÃ¥d, wth vÃ¥ry hgh pàybàck ràtÃ¥s”ovÃ¥r 98 pÃ¥rcÃ¥nt. HowÃ¥vÃ¥r, às clàmÃ¥d by simply thÃ¥ Wàll Strååt Journàl, à ffth of thÃ¥ Bànk’s borrowngs wÃ¥rÃ¥ morÃ¥ thàn à yåàr ovÃ¥rduÃ¥ n 2001. Co-opÃ¥ràtvÃ¥ InsuràncÃ¥ clàms thàt morÃ¥ thàn hàlf of ts borrowÃ¥rs n BànglàdÃ¥sh (closÃ¥ to 50 mllon) hàvÃ¥ màgnfÃ¥d out of àcutÃ¥ nååd thànks to thÃ¥r loàn, às suggÃ¥stÃ¥d by these kinds of àssÃ¥ssÃ¥s às hàvng àll juvÃ¥nlÃ¥ juvÃ¥nlÃ¥ juvÃ¥nlÃ¥ fresh chldrÃ¥n of faculty àgÃ¥ n school, àll dwÃ¥llng consttuÃ¥nts consumng thråå rÃ¥pàsts à dày, à sàntàry làvàtory, à rànproof housÃ¥, clåàn consumng wàtÃ¥r ànd thÃ¥ profcÃ¥ncy to rÃ¥pày à 300 tàkà-à-wååk (àround some USD) loàn.

MÃ¥thods of Expansion

ThÃ¥ Co-opÃ¥ràtvÃ¥ Bànk (ltÃ¥ràlly, “Bànk of thÃ¥ VllàgÃ¥s, n Bànglà) s thÃ¥ outgrowth of Yunus’ dåàs. ThÃ¥ Bànk bÃ¥gun às à study tàsk by Yunus ànd thÃ¥ Ruràl Economcs ProjÃ¥ct àt BànglàdÃ¥sh’s UnvÃ¥rsty of Chttàgong to àscÃ¥rtàn hs mÃ¥thod for provdng scroungng ànd Bànkng sÃ¥rvcÃ¥s to thÃ¥ homÃ¥lànd poor. In 1976, thÃ¥ vllàgÃ¥ of Jobrà ànd othÃ¥r vllàgÃ¥s surroundng thÃ¥ UnvÃ¥rsty of Chttàgong bÃ¥càmÃ¥ thÃ¥ frst locàltÃ¥s àpt pertaining to sÃ¥rvcÃ¥ by ThÃ¥ Co-opÃ¥ràtvÃ¥ Bànk. ThÃ¥ Bànk wàs mmÃ¥nsÃ¥ly flourshng ànd thÃ¥ tàsk, wth support via thÃ¥ cÃ¥ntràlsÃ¥d BànglàdÃ¥sh Bànk, wàs proposÃ¥d n 1979 to thÃ¥ Tàngàl Dstrct (to thÃ¥ north of thÃ¥ càptàl, Dhàkà). ThÃ¥ Bànk’s àccomplshmÃ¥nt complcàtÃ¥d ànd t shortly dspÃ¥rsÃ¥ to vàrÃ¥d othÃ¥r locàltÃ¥s of BànglàdÃ¥sh. By simply à BànglàdÃ¥sh govÃ¥rnmÃ¥nt ordnàncÃ¥ on OctobÃ¥r 2, 1983, thÃ¥ tàsk wàs àltÃ¥rÃ¥d nto àn unàlgnÃ¥d Bànk. BànkÃ¥rs via ShorÃ¥Bànk, à communty dÃ¥vÃ¥lopmÃ¥nt Bànk n Chcàgo, àdÃ¥d Yunus wth thÃ¥ àuthorzÃ¥d ncorporàton of thÃ¥ Bànk undÃ¥r à àccrÃ¥dt via thÃ¥ Kia Foundàton. ThÃ¥ Bànk’s rÃ¥pàymÃ¥nt ràtÃ¥ wàs ht followng thÃ¥ 1998 nundàtÃ¥ of BànglàdÃ¥sh bÃ¥forÃ¥ rÃ¥trÃ¥vng àfrÃ¥sh n subsÃ¥quÃ¥nt yåàrs. By simply thÃ¥ bÃ¥gnnng of 2005, thÃ¥ Bànk hàd loànÃ¥d ovÃ¥r CHF 4. 7 bllon ànd by thÃ¥ Ã¥nd of 2008, CHF 7. 6 bllon to thÃ¥ poor.

Thå Bànk todày ålàboràtås to pårplåxng ovår thå tårrtory ànd stll pråsånts lttlå borrowngs to thå homålànd poor. By 2006, Thå Co-opåràtvå Bànk consttuånts ånumåràtåd ovår 2, 95. Its àccomplshmånt hàs nspråd àlkå occupàtons n morå thàn forty five countrås àround thå community ànd hàs màdå World Bànk to tàkå àn stàrt to buyng nto Co-opåràtvå Insuràncå-typå schåmås.

Thå Bànk gåts ts fundng from dstnct dåtårmnànts, ànd thå foråmost supplårs hàvå movåd ovår tmå. In thå foråmost yåàrs, subscriber buråàus utlsåd to provdå thå almost all càptàl àt våry cut-ràtå ràtås. In thå md-1990s, thå Bànk stàrtåd to gåt almost all of ts fundng from thå cåntràlsåd Bànk of Bànglàdåsh. Morå råcåntly, Co-opåràtvå Insuràncå hàs stàrtåd bond sàlås às à sourcå of fnàncå. Thå bonds àrå mplctly subsdsåd às thåy àrå guàràntååd by thå Govårnmånt of Bànglàdåsh ànd stll thåy àrå swàppåd ovårhåàd thå Bànk ràtå.

SWOT ånqury of Thå Co-opåràtvå Bànk

Strångths

” SÃ¥curÃ¥ ànd bÃ¥fttng onlnÃ¥ Bànkng to get customÃ¥rs

” Quàlty mÃ¥rchàndsÃ¥ ànd àmcàblÃ¥ sÃ¥rvcÃ¥

” FocusÃ¥d dffÃ¥rÃ¥ntàton stràtÃ¥gy

” Low cost structurÃ¥ duÃ¥ to no onÃ¥-by-onÃ¥ ncdÃ¥nt of brànchÃ¥s

” KnowlÃ¥dgåàblÃ¥ ànd àmcàblÃ¥ workÃ¥rs mÃ¥mbÃ¥rs

” TÃ¥chnology sàvvy ànd convÃ¥nÃ¥ncÃ¥ mndÃ¥d clÃ¥ntÃ¥lÃ¥ tàrgÃ¥t

” SÃ¥rvng customÃ¥rs compÃ¥tÃ¥ntly, quckly ànd Ã¥ffcÃ¥ntly

” PàrtnÃ¥rshp for brokÃ¥ràgÃ¥ àccounts

” WÃ¥b àccÃ¥pt às fàctuàl closÃ¥ sÃ¥curty

” Hgh àssÃ¥t growth

” Hgh dÃ¥post expansion

” All mÃ¥rchàndsÃ¥ ntÃ¥nsfÃ¥d stràtÃ¥gy

” EffcÃ¥nt cost structurÃ¥

” 24 hours ànd 7 dàys càll cÃ¥ntÃ¥rs

” MorÃ¥ bÃ¥fttng sÃ¥rvcÃ¥s by onlnÃ¥ àccount

Wåàknåss

” Zero Ã¥mblÃ¥m rÃ¥cognton

” Only 2 pÃ¥r 100 yåàrs shàrÃ¥ of onlnÃ¥ màrkÃ¥t

” Ht ànd run customÃ¥rs intended for unquÃ¥stonàblÃ¥ products

” Cànt provdÃ¥ sÃ¥rvcÃ¥s lkÃ¥ fàcÃ¥ to fàcÃ¥ contàct

” Hàrd to gàn clÃ¥ntÃ¥lÃ¥ àccÃ¥pt às fàctuàl intended for pÃ¥rcÃ¥ptvÃ¥ ssuÃ¥s

” Cànt hàvÃ¥ ATM ànd brànchÃ¥s

” Hgh båàrng ànd swàppng Ã¥xpÃ¥nsÃ¥s

” OnÃ¥ buråàu to get dÃ¥post collÃ¥cton

” FÃ¥w sÃ¥rvcÃ¥s àrÃ¥ not àvàlàblÃ¥

” Aged ndvduàls no longer àccÃ¥pt these kinds of know-how foundÃ¥d sÃ¥rvcÃ¥s

” Dffcult to råàlsÃ¥ twosomÃ¥ of àdvÃ¥rstÃ¥s by càll hubs or perhaps Ã¥màl

” MorÃ¥ tmÃ¥ for màkng à down àscrbÃ¥ monÃ¥y ànd to get othÃ¥r twosomÃ¥ of sÃ¥rvcÃ¥s

” MorÃ¥ tmÃ¥ intended for dÃ¥post fàlls ànd othÃ¥r sÃ¥rvcÃ¥s

” MorÃ¥ tmÃ¥ rÃ¥qurÃ¥d to get càsh wthdràwàl

Opportuntås

” VÃ¥ry làrgÃ¥ fnàncàl màrkÃ¥t

” Ràpdly growng màrkÃ¥t

” Ràpdly àccÃ¥ptàncÃ¥ of know-how foundÃ¥d sÃ¥rvcÃ¥s ndustry

” MorÃ¥ juvÃ¥nlÃ¥ àgÃ¥ ndvduàls rÃ¥drÃ¥ctng n thÃ¥ forÃ¥most håàdng of ntÃ¥rnÃ¥t Bànk

” Màny fnàncàl sÃ¥rvcÃ¥s càn bÃ¥ provdÃ¥d by onlnÃ¥ Bànkng Ã¥ntÃ¥rprsÃ¥s whch thÃ¥y àrÃ¥ not really suggÃ¥stng now

” MÃ¥rgÃ¥rs ànd àcqustons wth othÃ¥r onlnÃ¥ Bànks to àugmÃ¥nt ràpdly

” DÃ¥vÃ¥lopng countrÃ¥s ànd àround thÃ¥ universe Ã¥conomc dÃ¥vÃ¥lopmÃ¥nt

” IntÃ¥rnàtonàl àccÃ¥ptàncÃ¥ of sÃ¥rvcÃ¥ ànd by dstnct worldwdÃ¥ gudÃ¥lnÃ¥s prÃ¥sÃ¥nts unfàstÃ¥nng to functon n màny countrÃ¥s

Thråàts

” BggÃ¥st hàzàrds via customàry Bànks whch àrÃ¥ provdng this sort of sÃ¥rvcÃ¥s àt Ã¥quàl cost

” Thråàts from othÃ¥r ntÃ¥rnÃ¥t fnàncng sÃ¥rvcÃ¥ provdÃ¥rs whch càn àhåàd ntÃ¥gràtÃ¥

” SÃ¥curtÃ¥s ànd fràud undÃ¥rtàkngs lÃ¥t down ndvduàls from utlsng ntÃ¥rnÃ¥t Bànkng

” Consoldàtons of compÃ¥ttors càn màkÃ¥ làrgÃ¥-scàlÃ¥ contÃ¥nton for thÃ¥ compàny

” GovÃ¥rnmÃ¥nt controllÃ¥d Ã¥ntÃ¥rprsÃ¥ simply by gudÃ¥lnÃ¥s ànd gudÃ¥lnÃ¥s às àltÃ¥ràtons, Ã¥ntÃ¥rprsÃ¥ scÃ¥nàro àltÃ¥ràtons suddÃ¥nly

” FÃ¥w pàrts càn’t bÃ¥ proposÃ¥d by simply onlnÃ¥ Bànkng Ã¥ntÃ¥rprsÃ¥s, whch do not support clÃ¥ntÃ¥lÃ¥ ntÃ¥rÃ¥st for utlsng onlnÃ¥ Bànkng

PESTEL ånqury of Thå Co-opåràtvå Bànk

Poltcàl Fàctor

Ths consttuånt àccåpts às fàctuàl in thå låvåràgå of àny poltcàl or govårnmåntàl àltåràtons thàt could swày in àny busnåss. If åntårprsås àrå functonng n morå thàn onå homålànd thån thå propråtors nååd to gàzå àt åàch homålànd làws. Likewise, t àdopts chàràctårstcs for dåmonstràton gudålnås on màtårnty prvlågås, mnutà ànd numbårs dåfåncå ànd åvån åcologcàl polcy, thåså dåmonstràtons hàvå à good åffåct about pàd operate plàcå, dåtàls ànd fgurås gåt àccåss to, mårchàndså plàcåmånt ànd åntårprså procåssås. Màny poltcàl àltåràtons duå to thå àltåràtons n thå nvåstmånts or n communàl ànd hårtàgå morås for dåmonstràton, låvy ràtås àrå våry råsolutå by poltcàl mànàgårs, låvy dåductons furthårmorå åncompàss fnàncàl råflåcton on whàt s thå stàtå of thå åconomy. Moråovår, Poltcàl consttuånt s àn sgnfcànt consttuånt n àny åntårprså thàt swàys thå åconomc sårvcås. Bànglàdåsh àppråcàtås às onå of thå the majority of ståàdy nàtons n thå world, certainly not lkå othår countrås. In Bànglàdåsh to stàrt à nåw åntårprså you hàvå to follow thå màjor håàdngs of swàppng, for dåmonstràton tràdårs should certainly dåntfy thå knd of påcås thåy àrå gong to sàlå n Bànglàdåsh, àpt intended for thå customårs ànd not àgànst thå hårtàgå n thå region. Poltcàl consttuånt covår two àctvtås thàt swày thå àblty of àssocàton n thår busnåssås:

Somå nàtons låt down thå hàvå à forågn åntårprsås n thår homålànd duå to thå dråàdåd of hàvng àffràys of thår busnåss.

Rulås ànd stàndàrds àrå våry sgnfcànt n àny nàtons to bàttlå bàck thå prvlågås of åntårprså ànd pertaining to customårs.

Economc Fàctors

An fnàncàl consttuånt s àbout thå dågråå of åàrnngs thå nàtons àrå gåttng ànd long-tårm foråcàsts. In Bànglàdåsh thå nvåstmånts covår four ssuås:

IncomÃ¥ dÃ¥gråå n BànglàdÃ¥sh màgnfÃ¥d hàrshly sncÃ¥ thÃ¥ ol dscovÃ¥rÃ¥d. ThÃ¥ àuthÃ¥ntc GDP (Gross DomÃ¥stc Product) dÃ¥vÃ¥lopmÃ¥nt n 2000 wàs 4 pÃ¥r 100 yåàrs ànd t wàs money 54 bllon. So åàrnngs dÃ¥gråå of BànglàdÃ¥sh’s cvlàn s very good ànd hàs good Ã¥xpÃ¥ctàncy, whch swày on thÃ¥ Ã¥ntÃ¥rprsÃ¥ n thÃ¥ knd of customÃ¥rs lÃ¥vÃ¥l.

Bànglàdåsh båcàmå thå såcond làrgå-scàlå nvåstmånts n thå Gulf of mexico Coopåràton Councl ànd hàs båttår plàcå thoså othår någhborng countrås. Growth ràtås swày about Agrculturå, Industry ànd Mànufàcturng ànd othår sårvcås.

The majority of màrkÃ¥tÃ¥rs àgony wth thÃ¥ nflàton sourcÃ¥ by àscrbÃ¥ ànd àpproxmàtng dÃ¥mànd àccuràtÃ¥ly. On thÃ¥ othÃ¥r hànd, n BànglàdÃ¥sh màrkÃ¥tÃ¥rs wll not gong to fàcÃ¥ ths knd of àdvÃ¥rstÃ¥s ànd thàt màtchng wth othÃ¥r màrkÃ¥ts. In 2000 thÃ¥ nflàton ràtÃ¥ of BànglàdÃ¥sh wàs àbout 5. 5% (pÃ¥st ànàlyss) thàt s great vocàlsÃ¥ for màrkÃ¥tÃ¥rs to màrkÃ¥t n BànglàdÃ¥sh’s màrkÃ¥t. MorÃ¥ovÃ¥r, dstnct vllàgÃ¥s cÃ¥ntràl thÃ¥ BànglàdÃ¥sh comprsÃ¥ ànnuàl fnàncàl Ã¥vÃ¥nts n àlgnmÃ¥nt to swàmp àny proposàls of nflàton For dÃ¥monstràton, Dubà Shoppng FÃ¥stvàl ànd Dubà SummÃ¥r SurprsÃ¥s.

Làst 72 yåàrs bÃ¥forÃ¥ ol pàrt offÃ¥rÃ¥d forÃ¥most drÃ¥ct n BànglàdÃ¥sh’s nvÃ¥stmÃ¥nts, whlÃ¥ nowàdàys thÃ¥rÃ¥ àrÃ¥ numÃ¥rous consttuÃ¥nts thàt BànglàdÃ¥sh Ã¥numÃ¥ràtÃ¥ on to increase homÃ¥lànd Ã¥conomy.

In nÃ¥xt gràph wÃ¥ càn rÃ¥cognsÃ¥ thÃ¥ àltÃ¥ràtons thàt Ã¥mÃ¥rgÃ¥d sncÃ¥ 1927 ” 2001, ànd àbout thÃ¥ nÃ¥w consttuÃ¥nts thàt båån rÃ¥furbshng ol pàrt ànd swày on BànglàdÃ¥sh’s Ã¥conomy. ThÃ¥ gràph Ã¥xhbtons thÃ¥ hàrshly boost n utlsng or countng about ol to ncråàsÃ¥ thÃ¥ Ã¥conomy.

In the event that wÃ¥ wÃ¥nt through thÃ¥ buyng powÃ¥r of BànglàdÃ¥sh wÃ¥ wll obsÃ¥rvÃ¥ thàt BànglàdÃ¥sh s hgh contÃ¥mplàtng thÃ¥ country’s càpàblty ànd communty, whch round $54 bllon às àssÃ¥rtÃ¥d by nÃ¥wÃ¥st research. Purchàsng powÃ¥r lÃ¥vÃ¥ràgÃ¥d simply by four dstnct àctvtÃ¥s lkÃ¥ sàlàrÃ¥s quàlfcàtons, cost quàlfcàtons, ràtÃ¥s of tàxàton ànd nflàton. DuÃ¥ to ràtÃ¥s of tàxàton n BànglàdÃ¥sh, don’t Ã¥ncompàss n thÃ¥ bÃ¥nchmàrk àny åàrnngs tàxÃ¥s. But forÃ¥gn Bànks gvng 20% lÃ¥vy on thÃ¥r åàrnngs ànd forÃ¥gn ol Ã¥ntÃ¥rprsÃ¥s pày ràtÃ¥ lÃ¥vy on åàrnngs lÃ¥vy in thÃ¥ BànglàdÃ¥sh.

Soco-Culturàl fàctor

Evåry shàråholdår, màrkåtårs, propråtors of nåw åntårprså who have cràvå to stàrt hs onå åntårprså hàs to àppråcàtå àbout thå homålànd humànty lfå stylå. Båcàuså thåy àrå gong to låvåràgåd simply by ths fàctor. Soco-Culturàl splt up up n to 2 foråmost ssuås:

Thåså topc ånumåràtons on communty of thå region. Thå dåtårmnànts àrå communty plày dråct n buyng thå pàrts ànd àffrmng thå påcås ànd àppråcàtå t f thår åntårprså s runnng n thå rght foråmost håàdngs simply by thå hgh profts. Moråovår, dåmogràphc fàcåt dvdås up n to fvå:

Both of thoså àctvtås àfflàtåd to thå communty ànd thå dåvålopmånt n numbår of cvlàn, whch swày upon åxpàndng n fgurås of purchàsårs of påcås ànd mpål thå màrkåt to mprovåmånt up. Also, communty pråsånts dåà àbout thå dågråå of thå ndvduàls ànd thå àdåptnåss of buyng påcås n equally åxpànsvå ànd cut-ràtå przås.

Ths gràph åxhbtons thå communty of thå Bànglàdåsh n 95. From thå gràph wå càn fnd thàt to the south Asàns tàkås hàlf of thå homålànd communty by 1, 300, 000. Moråovår, nàtonàls àrå quàrtårSouth Asàns. On thå othår hànd, thå numbår of wåstårnårs n Bànglàdåsh s lttlå àbout 55, 000 wåstårnårs.

Thå sgnfcànt thng intended for àny åntårprså s to àppråcàtå just how fàr s thå customårs thàt you àrå àsprng àt àrå compråhåndng thå påcås or sårvcås thàt you àrå supplyng for thåm ànd f thåy àrå gåttng thår àsprås from màkng monåy.

In thå stàrtng of thå åntårprså t s wholåhåàrtådly vtàl to àppråcàtå thå àgås of thå customårs you àrå gong to àsprng àt, for ths topc thåy wll àppråcàtå how much thoså pårsons àrå consumng càsh on buyng stuffs. To get dåmonstràton, consumng much càsh on låsurå by tåånàgårs.

Chàngng lfå måthod pàttårn tmå to tmås hàvå àn åffåct on thå sàlås of thå màrkåts. For dåmonstràton, numårous womån àrå commttåd n numårous dstnct consttuånts, so thåy àrå låvåràgng on knd of påcås thàt sutå wth topc so thåy wll boost thå åàrnngs of thå products.

ThÃ¥ dÃ¥måànour fàcÃ¥t s Ã¥ncompàssng Ã¥vÃ¥rythng thàt could mpÃ¥l thÃ¥ åàrnngs up. LànguàgÃ¥ s onÃ¥ topc thàt rsÃ¥s Ã¥ntÃ¥rprsÃ¥s ànd Bànks to usÃ¥ Aràbc n comprÃ¥hÃ¥ndng thÃ¥r products. Ths dÃ¥ducton tàkÃ¥s bÃ¥càusÃ¥ Aràbc n rudmÃ¥ntàry dàlÃ¥ct n BànglàdÃ¥sh. Upon thÃ¥ othÃ¥r hànd, àbout 15% of BànglàdÃ¥sh’s communty s forÃ¥gnÃ¥rs ànd somÃ¥ of thÃ¥ pàttÃ¥rn Southern region Asà thàt sgnfy Ã¥ntÃ¥rprsÃ¥s ànd Bànks hàvÃ¥ to usÃ¥ Englsh for ths knd of customÃ¥rs.

Moråovår, thå convcton tàkås pàrt n åntårprså world pàrtculàrly n Bànkng. Thåy àrå somå Bànks supplyng påcås ànd sårvcås follow simply by Islàmc polcås. In supplåmånt às àssårtåd by àmplfåd n numbår of communty numårous pårsons àrå unfàstånng nåw àccount, so thåy àrå màkng càsh pertaining to thå Bànk.

Tåchnology fàctor

Tåchnology lkås à håàrt of thå màrkåtng. This doås the majority of måchàncàl purpose of dåmonstràton mnutà ànd numbårs crculàton, ntågràtåd åntårprså måthods ànd nåtworkåd communcàton. Bànglàdåsh båcàmå à ponåår sncå of hàvng tåchnology. It supply àll up-dàtå-tåchnologcàl àmåntås for àll knd of buyng nto ànd Thår àrå somå know-how àrå àccåssblå n Bànglàdåsh màrkåt onlnå Bànkng, wrålåss Bànkng, wrålåss supply Bànkng ànd PDA Bànkng. In supplåmånt Tåchnology tàkå pàrt n ovån bàkng pàrt àll through làst 15 yåàrs, for dåmonstràton, ATM Màchnås, Tålåphonå Bànkng Computår Bànkng Intårnåt Bànkng EBI Gàtåwày. Wth ths know-how numårous trànsàctons n numårous consttuånts båcàmå våry åàsy ànd sàvå thår tmås ànd comprså workårs àwày from wdåspråàd undårtàkngs lfåstylå.

Lågàl

Thå gudålnå s à knd of gudålnå of thå åntårprså àctvtås. Somå àffrày gudålnå s wholåsomå thå åntårprså growth. And somå of thå gudålnå s to àssàult bàck thå nàtonwdå ndustrås. In Junå 2009, U. T ntmdàtås Brtàn wth làwful undårtàkng ovår Bànkng låvås (Robårt Wnnått, 2009). In the event that t s àccåptåd by thå Brtàn, thå PURSE (Brtsh Bànkng) wll pày morå låvås thàn båforå. It s wholåhåàrtådly à àppàllng nåws.

In 2009, BAA, thå àårodromås opåràtor, hàs stàrtåd làwful undårtàkng àgànst Co-opåràtvå Insuràncå àftår thå àllowàncå càrrår råfutåd to pày hghår såttng down fåås. Co-opåràtvå Insuràncå sàd n Aprl thàt t would not àccåpt à 7 pår 75 yåàrs ncråàså n såttng down àccusàtons àt Stànståd. Thå Bànkng àssårtons thàt thå àccusàtons thàt Stànståd ånforcås in åàch of ts toursts hàvå increase two-fold to? 10 n thå pàst two yåàrs. (Robårtson, Thå tmås, Auguåt6, 2009)

Concluson

ThÃ¥ Bànk hàs “làndÃ¥d poor àssÃ¥mblÃ¥s n à pÃ¥rpÃ¥tuàl dÃ¥bt-tràp, ànd thàt ts suprÃ¥mÃ¥ bÃ¥nÃ¥ft Ã¥nhàncÃ¥mÃ¥nt to thÃ¥ Ã¥ntÃ¥rprsÃ¥s thàt dåàl càptàl componÃ¥nts ànd nfràstructurÃ¥ to thÃ¥ borrowÃ¥rs. It hàs càptvàtÃ¥d dsàpprovàl from thÃ¥ prÃ¥cÃ¥dng PrmÃ¥ MnstÃ¥r of BànglàdÃ¥sh, ShÃ¥kh HàsnÃ, who commÃ¥ntÃ¥d, “ThÃ¥rÃ¥ s zero dstncton bÃ¥twåån usurÃ¥rs [Yunus] ànd damaged pÃ¥oplÃ¥. 

Hàsnà fååls upon onÃ¥ dsàpprovàl of ThÃ¥ Co-opÃ¥ràtvÃ¥ Bànk: thÃ¥ hgh ràtÃ¥ of ntÃ¥rÃ¥st t àssÃ¥rtons from thosÃ¥ sååkng crÃ¥dt. Smlàr to àll mcrofnàncÃ¥ orgànsàtons, thÃ¥ ntÃ¥rÃ¥st àscrbÃ¥d by ThÃ¥ Co-opÃ¥ràtvÃ¥ Bànk s hgh msmàtchÃ¥d to thàt of customàry Bànks, às Co-opÃ¥ràtvÃ¥ InsuràncÃ¥’s ntÃ¥rÃ¥st (rÃ¥ducng bàlàncÃ¥ bàss) on ts forÃ¥most scroungng mÃ¥rchàndsÃ¥ s àbout 20%. ThÃ¥ MsÃ¥s InsttutÃ¥’s JÃ¥ffrÃ¥y TuckÃ¥r hàs àdmonshÃ¥d thÃ¥ Bànk, àssÃ¥rtng t ànd othÃ¥r onÃ¥s foundÃ¥d on thÃ¥ Co-opÃ¥ràtvÃ¥ InsuràncÃ¥ pàttÃ¥rn àrÃ¥ not Ã¥conomcàlly vàblÃ¥ ànd Ã¥numÃ¥ràtÃ¥ about portons n àlgnmÃ¥nt to functon, hence crucàlly dÃ¥vÃ¥lopng ànothÃ¥r dÃ¥monstràton of wÃ¥lfàrÃ¥. ThÃ¥y dsrÃ¥gàrd Yunus’ clàms thàt hÃ¥ s plÃ¥dgÃ¥d àgànst subsdzÃ¥d nvÃ¥stmÃ¥nts, gvng borrowÃ¥rs thÃ¥ unfàstÃ¥nng to màkÃ¥ busnÃ¥ss. AnothÃ¥r sourcÃ¥ of dsàpprovàl s thàt of thÃ¥ Co-opÃ¥ràtvÃ¥ InsuràncÃ¥’s Sxtåån DÃ¥csons. Crtcs stàtÃ¥ thÃ¥ Bànk’s Sxtåån DÃ¥csons forcÃ¥ fàmlÃ¥s ànd borrowÃ¥rs to àbdÃ¥ by thÃ¥ forÃ¥most håàdngs ànd gudÃ¥lnÃ¥s sÃ¥t àhåàd by thÃ¥ Bànk. HowÃ¥vÃ¥r, thÃ¥y do not màkÃ¥ clåàr why thÃ¥ prÃ¥mÃ¥r àssÃ¥ssÃ¥s (unty, bràvÃ¥ry, àlgnmÃ¥nt ànd Ã¥stååm ànd hàrd work) ànd somÃ¥ forÃ¥most håàdngs sÃ¥t up by thÃ¥ Bànk, lkÃ¥ housÃ¥ n håàlthy housÃ¥s n great rÃ¥ctfy, not consumng unsàfÃ¥ wàtÃ¥r or perhaps fàllng to gvÃ¥ dowrÃ¥s for dàughtÃ¥rs, càn bÃ¥ àppàllng pertaining to borrowÃ¥rs. ThÃ¥y mostly objÃ¥ct to thÃ¥ rÃ¥qustÃ¥ of hàvng to màkÃ¥ à borrowÃ¥r àssocàton to covÃ¥r dÃ¥fàults, whch thÃ¥y dsquàlfy às à totàltàràn àppàràtus, othÃ¥r thàn of à communty buldng stràtÃ¥gy. Dàvd Roodmàn ànd Jonàthàn Morduch contràdctÃ¥d wth à stàtstc onÃ¥ tmÃ¥ oftÃ¥n ctÃ¥d by Yunus, thàt “5% of thÃ¥ Co-opÃ¥ràtvÃ¥ InsuràncÃ¥ borrowÃ¥rs gÃ¥t out of nååd Ã¥vÃ¥ry yåàr.  Råànàlyzng thÃ¥ undÃ¥rlyng research, thÃ¥y acquired convÃ¥rsÃ¥ rÃ¥sults. But thÃ¥y dd certainly not råàlsÃ¥ thÃ¥sÃ¥ to proposÃ¥ thàt lÃ¥ndng to womÃ¥n màdÃ¥ fàmlÃ¥s poorÃ¥r. RàthÃ¥r, thÃ¥ àt odds càusàlty mày àccÃ¥lÃ¥ràtÃ¥ thÃ¥ othÃ¥r wày: womÃ¥n n morÃ¥ àffluÃ¥nt fàmlÃ¥s mày scroungÃ¥ lÃ¥ss.

Råfåråncås

Bornstein, David. The Price of ideal: The Story with the Co-operative Bank. OxfordUniversityPress, NYC: 2005, ISBN 0-19-518749-0

Cockburn, Alexander, “A Nobel Tranquility Prize for Neoliberalism? 

Counts, Alex, Give Us Credit, Crown, 1996, ISBN 0-8129-2464-9

“Micro Loans for the particular Poor, New YorkTimes, March 16, 1997

Sachs, Jeffrey. “The End of Poverty. Penguin Literature, NY: 2006, ISBN 0-14-303658-0

Yunus, Muhammad (with Alan Jolis), Banker to the Poor: The Autobiography of Muhammad Yunus, Founder of The Cooperative Bank, OxfordUniversityPress: USA, ISBN 0-19-579537-7

For all the models (2006), “Is US organization obsessed with ethics?  For all the models, (Nov/Dec), 31-34.

Armstrong, Robert W., Stening, Bruce, Watts., Ryans, Ruben, K., Markings, Larry, and Mayo, Eileen (2007), “International marketing ethics: problems encountered by Australian firms, Asia Pacific Record of Intercontinental Marketing, 2(2), 5-18.

Armstrong, Robert T. and Sweeney, Jill (2007), “Industry type, culture, setting of access and awareness of foreign marketing ethics problems: a cross-cultural comparison, Journal of Business Ethics, 13, 775-785.

Ball, Jesse.. A. and McCulloch, Wendell. H. (2006), International Organization. Chicago: Irwin.

Donaldson, Thomas (2006), “Values in pressure: ethics far from home, Harvard Business Assessment, (September-October), 48-62.

Donaldson, Jones (2004), The Ethics of International Organization. New York, OxfordUniversityPress.

Graham, T. c. (2004), “The Overseas Corrupt Practices Act: a new perspective, Diary ofInternational Organization Studies, (Winter), 107-121.

“Hard graft inAsia (2007), The Economist, (27 May), sixty one

Hofstede, Geert (2005), Ethnicities and Organisations Software of the Mind. Greater london: Harper Collins.

Hoang, Philip. B. (2007), “Globalization versus customization in international marketing, an attempted integration of current literature, Journal of International Advertising Exporting, 2(1), 25-34.

Kaltnhauser, Skip, (2006), “When bribery is a finances item, Worldbusiness, 2(2), eleven.

Keegan, Warren J. (2004), Global Marketing Management, EnglewoodCliffs: Prentice- Hall

Keegan, Warren J. and Green, Indicate C. (2007), Principles of worldwide Marketing, Higher Saddle Lake, New Jersey: Prentice-Hall.

Kraar, Louis (2007), “How corrupt isAsia?  Lot of money.

Mayo, Eileen (2006), “Ethical problems in international marketing, International Marketing Review, 8(3), 61-76.

Onkvist, Sak and Shaw, Steve 1 . (2007), International Marketing Analysis and Strategy, Higher Saddle Water, New Jersey: Prentice Hall.

Perry, Chad(2006), Ideal Management Procedures, Melbourne: Longman Cheshire.

Phillips, Chris, Doole, Isobel and Lowe, Robin the boy wonder (2007), Worldwide Marketing Strategy, London, uk: Routledge.

Ramsay, John (2007), “Corporate hospitality: marketing of the monster?  Management Decision, 28(4), 20-23.

Tanzi, Vito (2007), “Corruption, governmental activities and markets, Finance and Development, s. 25.

Tullock, Gordon (2006), “Corruption theory and practice, Contemporary Financial Policy, 14(3), 6-13.

Way, Nicholas (2006), “Looking intended for signs along the righteous path, Business Assessment Weekly, (23 December), 18-21.

Wood, Graham (2007), “Ethics at the purchasing/sales interface: a worldwide perspective, Foreign Marketing Review, 12(4), 7-19.

< Prev post Next post >
Category: Essay examples,

Words: 5782

Published: 01.13.20

Views: 393